CONSULTES

És cert que es preveu un canvi important de fiscalitat per les societats civils a partir de 2015 o 2016?


Exploto un negoci de bar-restaurant amb un altre soci a través d'una societat civil a mòduls. És cert que es preveu un canvi important de fiscalitat per les societats civils a partir de 2015 o 2016?

Efectivament, està en procés d’aprovació un projecte de llei de l’Impost sobre societats per a 2015 que preveu que les societats civils (i altres entitats com comunitats de béns) amb objecte mercantil tributin per Impost sobre Societats.

Aquesta obligació es preveu per 2016. Resta per veure com acabarà aquesta previsió, però si efectivament s’aprovés suposaria que la vostra societat civil no podria determinar el benefici per el sistema de mòduls.

Descobreix tots els detalls de la Reforma Fiscal 2015

És important fer testament? O només s’ha de fer si es té molt de patrimoni? És molt car?


És molt important fer testament, per varis motius:

1- Perquè facilita la transmissió dels béns del difunt als hereus o altres beneficiaris, segons es desitgi.

2- Perquè evitem que entri en joc el que disposa la legislació en el moment de la defunció (la legislació és canviant i pot no ajustar-se a la nostra voluntat).

3- Perquè simplifica les gestions i tràmits als hereus en cas de defunció.

4- Perquè permet planificar el destí i conèixer la fiscalitat dels béns objecte de transmissió amb motiu de la defunció.

És important fer testament amb independència del patrimoni que es tingui. En qualsevol cas és interessant fer-lo.

En referència al seu cost, és pràcticament irrisori tenint en compte els avantatges que presenta.

El testament es pot canviar tantes vegades com es vulgui.

Puc prestar diners al meu fill sense interès? Quina és la fiscalitat en aquest supòsit?


En cas de fer un préstec sense interès a favor del fill, no hi ha cap tribut associat ni en la formalització del préstec, ni en el retorn que faci el seu fill. Si fos el cas i es pactés un interès, llavors aquest interès que es rebés sí s’hauria de declarar a la renda.

És convenient que si es formalitza un préstec, aquest consti en contracte i es liquidi a l’Agència Tributària de Catalunya (quin cost impositiu és de 0,00€).

Tingui en compte que els diners prestats cal incloure’ls a la declaració de l’impost sobre el patrimoni d’estar obligat a presentar-lo, així com formaran part del cabdal hereditari (actiu de l’herència) en cas de defunció.

Si vull comprar un pis o un local per llogar-los, el tractament fiscal dels beneficis que obtingui és igual?


No, és més avantatjós fiscalment el lloguer d’un habitatge o una casa, doncs respecte el benefici obtingut amb motiu del lloguer es pot aplicar una reducció important. En el cas de locals no es pot aplicar cap reducció.

Alhora, el lloguer de local genera en el propietari la obligatorietat de liquidar IVA trimestral, entre altres obligacions de caire fiscal.

Puc contractar a un autònom, enlloc de d’un treballador del règim general, per estalviar-me costos de la seguretat social?


Només podem tenir una relació amb un autònom de manera correcta si aquest autònom veritablement actua de manera independent de la nostra empresa. Si es troba sotmés a les nostres directrius, dependència o subordinació amb la nostra organització o infraestructura la vinculació amb l'autònom, aquest esdevindrà anomenat amb el qualificatiu de “fals autònom” i, per tant, és una relació fraudulenta per molt que s'hagi signat un contracte mercantil.

Amb la darrera reforma laboral quants dies per any treballat m’han d’indemnitzar?


Com que la darrera reforma laboral va reduir, en cas d’acomiadament improcedent, la indemnització de 45 dies per any treballat a 33 dies per any treballat; en el meu cas que vaig començar a treballar en l’actual empresa l’any 2007, si m’acomiadessin improcedentment m'indemnitzarien amb 33 dies per any treballat?

No, si l’acomiadament fos declarat improcedent, la indemnització que li correspondria seria de 45 dies per any treballat comptat des del dia que va començar a treballar l’any 2007 fins el dia 11 de febrer de 2012 i, de 33 dies per any treballat des del dia 12 de febrer de 2012 (data d’entrada en vigor de la Llei 3/2012) fins el dia en que li sigui notificada la sentència.

Quina informació necessito per constituir una societat limitada?


Per preparar la constitució d’una societat limitada inicialment caldrà aportar la següent informació:

  • Denominació social. Caldria presentar vàries propostes ja què la concessió de la denominació social definitiva està subjecta a qualificació de la secció de denominacions del Registre Mercantil Central.
  • Dades personals dels socis que constitueixen la societat. Caldrà aportar el DNI dels socis, on ja consten les seves dades personals, a més és recomanable també facilitat l’estat civil i la professió dels mateixos.
  • Xifra de capital social. El capital mínim legal és de 3.000 euros, però davant la darrera modificació de la Llei de societats de capital provocada per la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de recolzament als emprenedors i la seva internacionalització, es permet la creació de societats limitades amb un capital inferior al mínim legal, però subjecte a un règim legal específic.
  • Participació de cada soci en el capital social i tipus d’aportació (dinerària o no dinerària). Caldrà concretar la part del capital que aportarà cada soci, el que determinarà el seu vot en la societat, i també si aquesta aportació es farà mitjançant aportació dinerària o mitjançant elements no dineraris susceptibles de valoració econòmica.
  • Sistema d’administració i persones que ocuparan el càrrec. Caldrà determinar si s’optarà per un administrador únic, dos o més administradors solidaris (actuació individual i indistinta) o mancomunats (actuació conjunta) o per un Consell d’Administració.
  • Domicili. El domicili haurà de ser aquell on es trobi el centre de l’efectiva administració i direcció, o aquell on es localitzi el seu principal establiment o explotació.
  • Objecte social i indicació de l’activitat principal de la societat. L’objecte social estarà conformat per les activitats que podrà dur a terme la societat, i que podran ser molt diferents. Serà necessari indicar inicialment quina serà l’activitat principal que desenvoluparà la societat.
Assessoria-codina

Contacta'ns