Canal de denúncies

Des d’ASSESSORIA CODINA-GABINET D’ASSESSORS I ADVOCATS, SL, d’acord amb allò que preveu l’article 25 de la Llei 2/2023, del 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció (la “Llei”), us informem que teniu a la vostra disposició un canal intern d’informació que permet posar en coneixement de la direcció de l’empresa, de forma clara i fàcilment accessible, qualsevol conducta il·lícita o fraudulenta que sigui susceptible de constituir una infracció penal o administrativa o que afecti directament a l’interès general i que hagi estat comesa per empleats, directius i/o la pròpia organització.

En aquest apartat podreu accedir a les normes que regulen el funcionament del canal intern d’informació, que estan recollides en el nostre Reglament, així com la forma de comunicar la informació sobre les infraccions previstes a l’article 2 de la Llei, que podreu trobar a l’apartat 4 del mateix Reglament, el procediment de gestió de les informacions comunicades i els terminis de resposta. En qualsevol cas, us informem que es garantirà en tot moment la màxima confidencialitat i l’anonimat de la persona denunciant.

D’altra banda, s’informa que també podreu emprar els canals externs d’informació que us indiquem a continuació:

Oficina Antifrau de Catalunya

C/ Ribes 1-3, 08013-Barcelona

Telèfon: 935545555

Bustiaoac@antifrau.cat

REGLAMENT DEL CANAL INTERN D’INFORMACIÓ-2023

    Adjuntar fitxer

    contacte-assessoria-codina