Els serveis jurídics d’Assessoria Codina

CODINA ADVOCATS és un despatx d’advocats de Girona format per un equip d’advocats amb experiència professional consolidada i amb un alt nivell d’especialització en les diferents branques del dret (civil, mercantil, laboral, administratiu i penal) preparats per oferir una defensa de qualitat amb les màximes garanties.

Les nostres àrees d’intervenció

Serveis

El nostre principal objectiu és assessorar particulars i empreses des d’una perspectiva integral i multidisciplinària, tant en l’àmbit judicial (civil, penal, laboral, mercantil o contenciós-administratiu) com extrajudicial, per tal d’oferir una defensa de qualitat i amb les màximes garanties.

Dret Civil

Defensa en qualsevol mena de judici en l’àmbit civil. Entre d’altres, les següents matèries:

 • Desnonament per manca de pagament de rendes i quantitat assimilades (subministraments, assegurança, etc.), expiració del termini, obres no autoritzades…
 • Reclamacions de rendes i altres incompliments derivades del contracte d’arrendament
 • Assessorament, negociació i redacció de contractes d’arrendament d’habitatges i locals de negocis
 • Separacions i divorcis contenciosos o de mutu acord
 • Modificacions de mesures definitives de sentències de separació i divorci (pensions, règims de visites…)
 • Procediments de guarda i custòdia de menors, i aliments
 • Incapacitacions
 • Reclamacions de paternitat
 • Tramitacions d’herències
 • Reclamacions de drets hereditaris i llegítima
 • Declaracions d’hereus abintestat
 • Impugnacions de testaments
 • Reclamacions de factures impagades
 • Reclamacions de xecs, pagarés i lletres de canvi impagades
 • Seguiment de procediments concursals
 • Vicis i defectes de la construcció
 • Accidents de circulació
 • Responsabilitat professional

 

 • Assessorament a comunitats de propietaris
 • Assistències a juntes
 • Impugnacions d’acords de la comunitat
 • Reclamacions de quotes ordinàries i extraordinàries
 • Reclamacions o denúncies en qualsevol matèria de consum (subministraments, productes, serveis…)
 • Estudi i confecció de tota mena de contractes: Contractes d’arrendaments urbans i rústics, préstec, prestació de serveis, col·laboració professional, dipòsit, compravenda, opció de compra…
 • Marques, noms comercials i dominis. 
 • Patents, models d’utilitat i dissenys industrials.
 • Drets d’autor.

Dret penal

- Assistència lletrada a detinguts tant a la comissaria com al jutjat.
- Defensa i acusació en tota mena de procediments de la jurisdicció penal: Delictes contra la seguretat del trànsit, contra el patrimoni, contra els drets dels treballadors o contra els deures familiars com ara impagament de pensions i abandonament de la família, violència de gènere, apropiacions indegudes, alçament de béns …

Dret fiscal

Assessorament fiscal a persones i empreses, siguin particulars, empresaris, professionals o empreses.
- Assessorament i assistència en representació a inspeccions tributàries, així com els recursos corresponents, de ser el cas.
- Assessorament, confecció i presentació d’impostos directes (Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, Impost de Societats, Impost sobre Successions i donacions) i indirectes (Impost sobre el Valor Afegit, Impostos sobre Transmissions Patrimonials i actes jurídics documentats…)
- Planificació fiscal en la successió patrimonial i/o empresarial

Dret laboral

Assessorament i actuacions adreçades tant a treballadors com a empreses

- Acomiadaments i sancions
- Reclamacions de quantitat derivada de l’impagament de salari
- Modificació condicions de treball (salari, vacances, jornades...)
- Reclamació d’indemnització per accidents laborals
- Tramitacions d’invalideses
- Assetjaments laborals
- Assistència lletrada a conciliacions laborals i judicis

Dret administratiu

Intervenció en via administrativa i contenciosa davant dels jutjats i tribunals

- Intervenció en procediments sancionadors de qualsevol naturalesa promoguts per l’administració pública davant de possibles infraccions comeses per ciutadans i/o empreses en matèries com ara trànsit, transport, joc i espectacles, consum, urbanisme…
- Recursos administratius contra resolucions administratives que no posen fi a la via administrativa
- Reclamacions de responsabilitat patrimonial a l’administració pels danys soferts pel ciutadà derivada de la seva actuació
- Expedients de disciplina urbanística
- Defensa dels drets dels ciutadans davant l’administració
- Recursos i denúncies en matèria de protecció de dades. Exercici dels drets de protecció d’accés, rectificació i cancel·lació davant de qualsevol empresa. Confecció del document de seguretat i registre de fitxers a l’AGPD
- Tramitació de subvencions i ajudes

Dret mercantil

Constitució de societats, redacció i modificació d’estatuts, augments i reducció de capital, fusió, dissolució i liquidació d’empreses
- Transmissió d’accions i participacions
- Accions de responsabilitat
- Impugnació judicial d’acords socials
- Concursos de creditors: preparació, tramitació i direcció jurídica de procediments concursals
- Responsabilitat d’administradors, apoderats i gerents
- Contractació mercantil

Gestor documental

Des de l'Àrea Client d'Assessoria Codina oferim als nostres clients un gestor documental que els permet emmagatzemar, ordenar i compartir els documents de manera segura i eficient, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.

Accedeix

Novetats jurídic

Retribució de socis majoritaris en societats mercantils

La sentència del Tribunal Suprem núm. 2851/2022 d’11de juliol de 2022 ha resolt que les…

Custòdia compartida: igualtat de drets i deures entre els progenitors respecte als fills

Des que l’any 2012 el Tribunal Constitucional (TC) va introduir un canvi de visió extraordinari en…

Societats inactives: obligacions i responsabilitats

Quan una societat cessa en la seva activitat ha de continuar complint amb una sèrie d'obligacions…

No et perdis les circulars i les novetats del sector!

Subscriu-te al servei de correus electrònics d’Assessoria Codina i sigues el primer a assabentar-te de tot el que té a veure amb l’àmbit assessor, jurídic i comptable.

Per obtenir més detalls, llegeix la nostra política de privacitat.