Per preparar la constitució d’una societat limitada inicialment caldrà aportar la següent informació:

  • Denominació social. Caldria presentar vàries propostes ja què la concessió de la denominació social definitiva està subjecta a qualificació de la secció de denominacions del Registre Mercantil Central.
  • Dades personals dels socis que constitueixen la societat. Caldrà aportar el DNI dels socis, on ja consten les seves dades personals, a més és recomanable també facilitat l’estat civil i la professió dels mateixos.
  • Xifra de capital social. El capital mínim legal és de 3.000 euros, però davant la darrera modificació de la Llei de societats de capital provocada per la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de recolzament als emprenedors i la seva internacionalització, es permet la creació de societats limitades amb un capital inferior al mínim legal, però subjecte a un règim legal específic.
  • Participació de cada soci en el capital social i tipus d’aportació (dinerària o no dinerària). Caldrà concretar la part del capital que aportarà cada soci, el que determinarà el seu vot en la societat, i també si aquesta aportació es farà mitjançant aportació dinerària o mitjançant elements no dineraris susceptibles de valoració econòmica.
  • Sistema d’administració i persones que ocuparan el càrrec. Caldrà determinar si s’optarà per un administrador únic, dos o més administradors solidaris (actuació individual i indistinta) o mancomunats (actuació conjunta) o per un Consell d’Administració.
  • Domicili. El domicili haurà de ser aquell on es trobi el centre de l’efectiva administració i direcció, o aquell on es localitzi el seu principal establiment o explotació.
  • Objecte social i indicació de l’activitat principal de la societat. L’objecte social estarà conformat per les activitats que podrà dur a terme la societat, i que podran ser molt diferents. Serà necessari indicar inicialment quina serà l’activitat principal que desenvoluparà la societat.