L’Agència tributària ha emès una breu nota informativa on informa el tractament fiscal que hauria de donar-se les societats de professionals i de tinença de béns.

La nota no prohibeix l’ús d’aquestes formes jurídiques societàries, però sí conclou que la tributació ha de ser correcta.

En el cas de societats professionals, partint de la base que el professional pot triar la forma jurídica, cal estar a la veritable naturalesa de la societat, és a dir, si disposa o no de mitjans materials i humans a través dels quals es presten serveis.

Si la societat no disposa d’estructura, o tot i tenir-la no hagués intervingut en la realització de les operacions, es pot arribar a la conclusió que s‘està davant una simulació (art. 16 de la Llei general tributària).

Si es conclou que la societat disposa d’estructura, i ha intervingut en l’operació, l’anàlisi de la correcta tributació ha d’anar dirigit a determinar si les prestacions es troben correctament valorades (art. 18 de la Llei de l’impost sobre societats).

En el cas de societats de tinença de béns, també s’informa que no és una actuació a priori prohibida, però cal advertir la confusió que es dóna a vegades entre el patrimoni soci-societat.

A vegades la societat:

  • Posa a disposició del soci l’habitatge habitual, o segones habitatges, mitjans de transport (cotxes, embarcacions, etc.) sense que hi hagi un contracte d’arrendament o de cessió d’ús.
  • I/o satisfà despeses associades als anteriors béns, i altres despeses personals (viatges d’oci, articles de luxe, personal domèstic, etc.).

En ambdós casos, les conductes són contràries a la norma, ja que no es registra cap renda en seu de la persona física (encara que la societat assumeixi despeses privades) o es dedueixen despeses o IVA que no correspondria.

Si la indicada cessió de béns està emparada en l’existència d’un contracte d’arrendament o cessió d’ús, llavors (com hem comentat anteriorment) l’anàlisi de la correcta tributació ha d’anar dirigit a determinar si les operacions es troben correctament valorades (art. 18 de la Llei de l’impost sobre societats).

Accés a la nota informativa.