La capitalització o pagament únic de la prestació contributiva d’atur és una mesura per fomentar i facilitar iniciatives d’emprenedoria i d’ocupació autònoma, a través de l’abonament anticipat de la prestació d’atur corresponent i pendent de cobrar.

Els objectius de la capitalització de l’atur són:

Facilitar i impulsar la creació de negocis com a treballador/a autònom/a.
Realitzar una aportació al capital social d’una entitat mercantil de la qual es tingui el control efectiu (de nova creació o constituïda en els darrers 12 mesos).
Facilitar la incorporació com a soci/sòcia en una cooperativa o en una societat laboral (de nova creació o ja existent).

I en què consisteix exactament?

En la possibilitat de percebre la nostra prestació d’atur en alguna de les següents modalitats de percepció:

  • Total: es rep per avançat el 100% de la prestació pendent per a finançar les despeses de posada en marxa d’un negoci o d’incorporació en una cooperativa o societat laboral o mercantil.
  • Parcial: es rep un percentatge de la prestació pendent, i la resta es destina a l’abonament mensual de les quotes de la Seguretat Social que corresponguin.
  • Només quotes: es destina l’import de la prestació pendent de rebre, únicament, a abonar les quotes a la Seguretat Social que corresponguin fins a percebre la totalitat de la prestació.

La capitalització de l’atur es pot sol·licitar en qualsevol moment presencialment a l’Oficina de Treball de la Generalitat més propera, sempre que es tinguin més de tres mesos pendents de cobrament i es compleixin els requisits establerts:

  • Ser beneficiari d’una prestació contributiva per desocupació i tenir pendent de rebre a data de sol·licitud, almenys, tres mensualitats.
  • No haver fet ús de la capitalització, en qualsevol de les seves modalitats, en els darrers quatre anys; Els qui siguin titulars del dret a la prestació per cessament d’activitat han de tenir pendent de percebre un període d’almenys sis mesos.
  • Iniciar l’activitat en el termini màxim d’un mes des de la resolució de concessió del dret i, en tot cas, amb data posterior a la sol·licitud.
  • No haver compatibilitzat la prestació d’atur amb treball per compte propi durant els darrers 24 mesos.
  • En cas d’haver impugnat davant la jurisdicció social el trencament de la relació laboral que dóna dret a la prestació d’atur, no es pot presentar la sol·licitud de capitalització fins després d’obtenir la resolució del procediment.