L’impost sobre successions i donacions ha viscut darrerament dos canvis molt importants pel què fa al seu tractament a no residents.

En primer lloc, i arrel da la doctrina del TJUE, es va assimilar el tractament fiscal dels residents comunitaris (de l’Espai Econòmic Europeu) al tractament fical dels residents espanyols, de forma que no podia haver-hi discriminació (havent de pagar més impostos) d’un comunitari respecte un espanyol.

Ara, un cop desenvolupada la normativa d’acord amb el criteri exposat anteriorment, els tribunals espanyols (bebent de la doctrina del TJUE) han resolt que no s’han d’excloure d’aquest tractament beneficiós els països tercers aliens a l’EEE.

Bones notícies que a més de beneficiar les successions futures de no residents amb béns tributables a Espanya, permet recuperar aquells impostos pagats amb anterioritat, sempre que no hagin prescrit.

Adjuntem accés a una de les vàries consultes V3151-18 i detall de les conclusions:

“Primera: La normativa española que regula el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones es contraria a la normativa de la Unión Europea, en tanto en cuanto no respeta el principio de libertad de movimiento de capitales regulado en el artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que prohíbe todas las restricciones a los movimientos de capitales entre Estados miembros y entre Estados miembros y terceros países.

Segunda: Conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de acuerdo con la jurisprudencia del TJUE sobre el alcance del principio de libertad de movimiento de capitales consagrado en el artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, los efectos de la sentencia del TJUE de 3 de septiembre de 2014, resultan aplicables a los residentes en países extracomunitarios.

Tercera: En consecuencia, no ha de tenerse en cuenta la exclusión de los países terceros ajenos al EEE en relación con el ámbito de aplicación de la disposición adicional segunda de la Ley 19/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Por lo tanto, el régimen regulado en dicha disposición adicional resultará aplicable en relación con todos los no residentes, con independencia de que residan en un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo o en un país tercero… “