La darrera norma que regula el nou sistema de cotització d’autònoms ha variat un parell de normes fiscals, entre elles la llei de renda en el sentit que a partir d’1 de gener de 2023 tots aquells qui cotitzin al règim d’autònoms tindran obligació de presentar rendes, amb independència dels ingressos que obtingui o altres fonts de renda.

Així ho diu la Disposició Final 1ª del Reial decret llei 13/2022, de 26 de juliol, pel qual s’estableix un nou sistema de cotització per als treballadors per compte propi o autònoms i es millora la protecció per cessament d’activitat.

El nou redactat de l’article 96.2 in fine informa:

No obstante lo anterior, estarán en cualquier caso obligadas a declarar todas aquellas personas físicas que en cualquier momento del período impositivo hubieran estado de alta, como trabajadores por cuenta propia, en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, o en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.”