Amb data 27-7-2022, s’ha publicat el RDL 13/2022, que aprova, amb vigència a partir de l’1-1-2023, un nou sistema de cotització dels treballadors autònoms que obliga a cotitzar en funció dels ingressos reals.

 

Rendiments nets de l’ autònom

A partir de l’1-1-2023, durant un període transitori de 9 anys, els treballadors autònoms hauran de comunicar a la Seguretat Social, a través del portal ImportaSS, una previsió dels rendiments nets que hagi d’obtenir en l’exercici de totes les seves activitats econòmiques, empresarials o professionals, encara que l’acompliment d’algunes d’elles no determini la seva inclusió en el sistema de la Seguretat Social. El càlcul dels rendiments nets es durà a terme deduint dels ingressos totes les despeses necessàries per a l’ obtenció d’ ingressos i sobre aquesta quantitat.

S’ estableix una deducció per despeses genèriques del 7% per als treballadors autònoms, en general i d’ un 3% per als autònoms societaris.

Noves bases de cotització

En funció de la previsió d’ ingressos comunicada, el treballador autònom haurà de triar una base de cotització compresa entre la base mínima de cotització que correspongui al seu tram d’ ingressos conforme a la taula general i la base màxima de cotització que s’ estableixin per a cada any a la LPG.

Si la previsió de rendiments és inferior a la base mínima de cotització establerta per al RGSS s’ aplica la taula reduïda fixada també anualment a la LPG. No obstant això, la base mínima de familiars de treballadors autònoms inclosos en el RETA i d’ autònoms societaris no podrà ser inferior a l’ establerta per al grup 7 de cotització en el RGSS.

 

Reduccions i bonificacions en la cotització

S’ estableix una reducció en la cotització per l’ inici d’ una activitat per compte propi durant 12 mesos. L’import de la quota reduïda serà, entre els anys 2023 i 2025, de 80 €/mes. A partir de 2026, l’import s’establirà en la Llei de Pressupostos Generals.

La reducció podrà ampliar-se 12 mesos més quan els rendiments econòmics nets anuals siguin inferiors al SMI. Les quotes corresponents als 12 primers mesos no seran objecte de regularització.

Així mateix, s’ inclou una nova bonificació del 75% de la quota per contingències comunes per cura de menor afectat per càncer o una altra malaltia greu.

 

Altres qüestions

  • El nou sistema implicarà l‘obligació de tots els autònoms de presentar la declaració d’IRPF, ja que aquesta ha de permetre comprovar quins han estat realment els rendiments nets de l’autònom.
  • S’ aproven excepcions a la cobertura obligatòria de la prestació per IT i d’ altres contingències per a determinats col·lectius enquadrats en el RETA.
  • S’ aprova nova prestació per a la sostenibilitat de l’ activitat de les persones treballadores autònomes d’ un sector d’ activitat afectat pel Mecanisme RED de Flexibilitat i Estabilització de l’ Ocupació en la seva modalitat cíclica.
  • Es millora la prestació de cessament d’ activitat i s’ introdueixen noves modalitats. A partir de l’1-1-2023, per accedir a la prestació ja no s’exigeixen 12 mesos de cotització ininterrompuda immediatament anteriors a la situació de cessament, sinó que poden acreditar-se en els 24 mesos immediatament anteriors a aquesta situació.

 

Veure PDF