El ple del Tribunal Constitucional ha aixecat la suspensió cautelar sobre la Llei 14/2015, de 21 de juliol, regulador de l’impost sobre els habitatges buits.

D’aquesta manera, la llei aprovada pel Parlament de Catalunya, que imposa un impost sobre els habitatges buits en determinats casos, torna a estar vigent a l’espera que el Tribunal Constitucional es pronunciï definitivament sobre el recurs d’inconstitucionalitat presentat pel govern espanyol.

SOBRE QUI I QUÈ S’APLICA L’IMPOST DE PISOS BUITS?

  • A PERSONES JURÍDIQUES: L’impost s’aplica sobre les persones jurídiques propietàries d’habitatges buits desocupats permanentment sense causa justificada. També en són subjectes passius les persones jurídiques titulars d’un dret d’usdefruit, d’un dret de superfície o de qualsevol altre dret real que atorgui la facultat d’explotació econòmica de l’habitatge. Es justifica l’impost per l’afectació que provoca la desocupació a la funció social de la propietat de l’habitatge.
  • DURANT MÉS DE 2 ANYS: L’habitatge ha d’estar buit i descoupat sense causa justificada durant més de 2 anys. El còmput s’inicia a partir de la data en què l’habitatge està a disposició del propietari per a ésser ocupat o per ser cedit l’ús a un tercer, sense que  no hi ha cap causa que en justifiqui la desocupació.
  • L’IMPOST: La quota íntegra de l’impost sobre els habitatges buits s’obté d’aplicar a la base imposable els tipus de gravamen d’una escala.

Cal que durant aquests dos anys el subjecte passiu hagi estat titular de l’habitatge de manera continuada. Així, esdevé causa d’interrupció del còmput dels dos anys l’ocupació de l’habitatge durant un període de, com a mínim, sis mesos continuats.

 

CAUSES JUSTIFICADES DE DESOCUPACIÓ

  • LITIGIS JUDICIALS: Que l’habitatge sigui objecte d’un litigi judicial pendent de resolució pel que fa a la seva propietat.
  • REHABILITACIÓ: Que l’habitatge s’hagi de rehabilitar. En aquest cas, les obres s’han de justificar amb un informe emès per un tècnic la necessitat de les obres perquè l’habitatge pugui tenir les condicions mínimes d’habitabilitat que exigeix la normativa vigent.
  • CLÀUSULES DE LA HIPOTECA: Que l’habitatge, prèviament a l’aprovació d’aquesta llei, estigui hipotecat amb clàusules contractuals que impossibilitin o facin inviable destinar-lo a un ús diferent al que s’havia previst inicialment, quan es va atorgar el finançament, sempre que el subjecte passiu i el creditor hipotecari no formin part del mateix grup empresarial.
  • OCUPACIÓ IL·LEGAL: Que l’habitatge estigui ocupat il·legalment i el propietari ho tingui documentalment acreditat.
  • PART D’UN EDIFICI PER REHABILITAR AMB MÉS HABITAGES OCUPATSQue l’habitatge formi part d’un edifici adquirit íntegrament pel subjecte passiu en els darrers cinc anys, per tal de rehabilitar-lo, i sempre que tingui una antiguitat de més de quaranta-cinc anys i contingui habitatges ocupats que facin inviable tècnicament iniciar les obres de rehabilitació.

ALTRES CAUSES EXEMPTES DE PAGAR L’IMPOST

  • PROGRAMES SOCIALS: Estaran exempts de l’impost, entre d’altres supòsits, els habitatges que s’hagin posat a disposició de programes socials d’habitatge, convinguts amb les administracions públiques, per a destinar-los a programes de lloguer social d’habitatge.

[quoteac]Si teniu algun dubte sobre quina és l’efectació que podria tenir la Llei, podeu contactar amb els nostre professionals del servei Jurídic i Fiscal[/quoteac]