La Direcció General de Tributs ha resolt que els no residents titulars de participacions de societats immobiliàries no residents amb immobles a Espanya  no tributa per Impost sobre patrimoni.

A la resolució de referència (consulta V1947-22), el consultant és una persona física resident fiscal a Alemanya titular del 100% de les participacions d’una entitat alemanya la qual, a través d’altres entitats no residents, té la titularitat d’un immoble a Mallorca (és a dir, el consultant té la titularitat indirecta d’un immoble a Espanya).

En aquest concret supòsit, la DGT indica que el consultant no està subjecte a l’IP perquè no és titular (directe) de béns situats a Espanya.