La obligació de pagament de l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica NO està supeditada a la notificació prèvia de la liquidació. 

RECOMANEM LA DOMICILIACIÓ DE L’IMPOST.

Aquest funcionament està avalat per l’article 102 de la Llei General Tributària quan informa: “En els tributs de cobrament periòdic per rebut, una vegada notificada la liquidació corresponent a l’alta al respectiu registre, padró o matrícula, podran notificar-se col·lectivament les successives liquidacions mitjançant edictes que així ho adverteixin.”