Una recent sentència de l’Audiència Nacional que tracta sobre el recàrrec per presentació extemporània de l’Impost sobre societats de 2015 efectuat per el Real Club Deportivo de La Coruña SAD recorda que, en aplicació del principi de confiança Llegítima, l’autoritat pública no pot adoptar mesures que resultin contràries a l’esperança induïda per la raonable estabilitat en les decisions d’aquella.

El Club va presentar l’Impost sobre societats un dia després al que interpretava l’administració que havia d’haver-se presentat.

Segons el Club la presentació de l’impost sobre societats del període impositiu 2015  (que comprenia entre l’1 de juliol de 2015 i el 30 de juny de 2016) acabava el dia 25/01/2017.

Segons hisenda, el termini acabaria el 24 de gener de 2017.

El Club va informar que el manual de l’Impost sobre societats del moment no informava de com s’havia de computar el termini per la presentació de l’Impost sobre Societats, i que precisament els anys següents a la seva errada, el manual ja informava de com efectuar el càlcul, en el sentit que indicava hisenda.

Efectivament els manuals no són vinculants, però en no existir a data de presentació de l’impost un manual explicant el còmput, enten l’Audiència Nacional que el Club va interpretar raonablement la norma i per tant no procedia imposar el recàrrec.

Accés a la sentència: SAN 3744/2022 de 22/07/2022