En el cas objecte d’estudi, el concurs de creditors es va publicar el dia 1 de juliol de 2013 i la modificació de bases (via factura rectificativa) es va portar a terme el dia 14 de gener de 2016. Durant el mes de febrer de 2016 es van enviar els burofaxos corresponents i es va notificar a l’AEAT la modificació portada a terme.

Diu la sentència de l’Audiència Nacional de data10/05/2023 SAN 2376/2023 que tot i haver transcorregut dos anys i cinc mesos més dels previstos a la normativa, en les condicions del cas, el rellevant és que únicament es constata l’incompliment d’una obligació formal que, conforme a la doctrina jurisprudencial exposada a la sentència, no té el caràcter de veritable requisit material en la dinàmica de l’IVA, per la qual cosa no pot comportar la pèrdua del dret de l’actora a recuperar quotes de l’impost que ni ha percebut ni percebrà, perquè això lesiona el principi de neutralitat de l’impost.

La quota discutida era de 1.439.426,27€.

Si bé no és una sentència del Tribunal Suprem, és interessant saber que aquesta doctrina s’està valorant.

Accés a la Sentència