L’Agència Tributària ha redactat un escrit on aborda el funcionament de les mesures cautelars en el procediment d’inspecció, segons l’establert a la Llei 58/2003, General Tributària. Aquestes mesures tenen com a objectiu evitar la desaparició, destrucció o alteració de proves relacionades amb obligacions tributàries. Entre les condicions per a la seva aplicació es destaca la proporcionalitat, limitació temporal i la prevenció de perjudicis difícils de reparar per al subjecte obligat tributari.

Les mesures cautelars poden incloure el precintedipòsit o incautació de mercaderies, documents i equips. A més, han de ser motivades, ratificades per l’Inspector Cap en un termini de 15 dies i detalladament documentades, informant el subjecte obligat tributari del seu dret a presentar al·legacions. Aquestes mesures s’han d’aixecar quan desapareixen les circumstàncies que les van motivar.

L’incompliment de les mesures cautelars constitueix una infracció sancionada amb multa. Després d’aplicar aquestes mesures, és crucial assegurar la cadena de custòdia de les proves, garantint la integritat i traçabilitat de l’evidència. La cadena de custòdia és essencial per a la validesa de les proves en el procés, i la seva ruptura pot afectar la veracitat de la prova pericial, portant a l’exclusió de l’inventari probatori en cas de dubtes sobre la seva integritat.

Accés a l’escrit