El TEAC, en unificació de criteri estableix que en via de revisió (recurs de reposició o reclamació al TEARC) es poden presentar per part de l’obligat tributari proves rellevants per a acreditar la seva pretensió, que no va aportar malgrat haver estat requerit per part dels òrgans de l’Administració tributària en el procediment d’aplicació dels tributs, encara que la falta d’aportació d’aquestes proves li fos imputable a ell, tret que l’actitud de l’interessat hagi de considerar-se abusiva o maliciosa i així es constati deguda i justificadament a l’expedient.

D’aquesta manera:

a) Quan no s’acrediti que la conducta de l’obligat tributari ha estat abusiva o maliciosa els òrgans de la AEAT (en el recurs de reposició, si és el cas) i els Tribunals Economicoadministratius, hauran de valorar les proves presentades de manera extemporània.

b) Quan s’acrediti que la conducta de l’obligat tributari ha estat abusiva o maliciosa els òrgans de la AEAT (en el recurs de reposició, si és el cas) i els Tribunals Economicoadministratius, no tindran en consideració les proves presentades de manera extemporània.

 

No existint abús processal (el cas a) i procedint, per tant, la valoració de les noves proves per l’òrgan de revisió, poden produir-se les situacions següents:

– Quan de la valoració de les proves aportades resulti acreditada de mode complet la pretensió de l’obligat tributari sense necessitat de major comprovació, s’estimarà, sense més, aquesta pretensió.

– Quan de la valoració de les proves aportades i sense necessitat de major comprovació no resulti acreditada de mode complet la pretensió de l’obligat tributari, es desestimarà, sense més, aquesta última.

– Quan de la valoració de les proves aportades no resulti acreditada de mode complet la pretensió de l’obligat tributari per ser necessàries ulteriors comprovacions, es desestimarà, sense més, aquesta pretensió, al no ser de competència de l’òrgan revisor la realització d’aquelles.

Per tant, en cas que es presenti documentació o proves noves en fase de recurs de reposició (i no existint conducta abusiva i maliciosa) és importantíssim que aquesta sigui complerta, no requerint documentació o proves complementàries per veure satisfetes les pretensions.

Accés a la resolució