IVA: REGISTRE I FACTURACIÓ

Obligació Data de Compliment Norma d’ Aplicació Obligats Objectiu Operacions no afectades
Operativitat de Sistemes Informàtics de Facturació (Registre) 1 de juliol de 2025. Reial Decret 1007/2023, de 5 de desembre Art. 3.1 del Reglament (contribuents IS no exempts, IRPF amb act. economica, IRNR amb establ. permanent, Atribució de rendes amb act. economica). Integritat, conservació, accessibilitat, llegibilitat, traçabilitat i inalterabilitat dels registres de facturació. Règim agr., ramad. i pesca respecte operacions amb rebut.

Recàrrec equiv.
Règim simplificat IVA.

Autoritzades per AEAT.

Determinades sobre energia elèctrica.

Establiments permanents a l’estranger.

 

Oferiment de Productes Informàtics de Facturació (Registre) 9 mesos des de l’aprovació de l’ordre ministerial (pendento 1 de juliol 2025 manteniment plurianual. Reial Decret 1007/2023, de 5 de desembre Art. 3.2 del Reglament (Productors i comercialitzadors). Integritat, conservació, accessibilitat, llegibilitat, traçabilitat i inalterabilitat dels registres de facturació. Règim agr., ramad. i pesca respecte operacions amb rebut.

Recàrrec equiv.
Règim simplificat IVA.

Autoritzades per AEAT.

Determinades sobre energia elèctrica.

Establiments permanents a l’estranger.

Facturació Electrònica > 8M € 1 any des de l’aprovació del reglament (pendent). Llei 18/2022, del 28 de setembre Art. 12 Llei (Tots els empresaris i professionals (B2B)). Documentació, conservació i transmissió d’ aquests documents.
Facturació Electrònica < 8M € 2 anys des de l’aprovació del reglament (pendent). Llei 18/2022, del 28 de setembre Art. 12 Llei (Tots els empresaris i professionals (B2B)). Documentació, conservació i transmissió d’ aquests documents.
Facturació Electrònica a Particulars > 8M€ 1 any des de l’aprovació del reglament (pendent). Llei 18/2022, del 28 de setembre Si demana expressament o si accepta recepció consumidor: financiers, bancaris, assegurances, subministraments aigua, llum, gas….

 

Si contractació és electrònica:

Agències de Viatges, Servicis de Twitter, Comerç Menor.

Documentació, conservació i transmissió d’ aquests documents.
Facturació Electrònica a Particulars < 8M€ 2 anys des de l’aprovació del reglament (pendent). Llei 18/2022, del 28 de setembre Si demana expressament o si accepta recepció consumidor: financiers, bancaris, assegurances, subministraments aigua, llum, gas….

 

Si contractació és electrònica:

Agències de Viatges, Servicis de Twitter, Comerç Menor.

Documentació, conservació i transmissió d’ aquests documents.

 

 

 

Només el PROCÉS DE FACTURACIÓ té data concreta d’implementació.

Els PROCESSOS DE COMPTABILITAT i GESTIÓ NO té desenvolupament reglamentari ni data prevista per a la seva posterior posada en funcionament.

La FACTURACIÓ ELECTRÒNICA no té desenvolupament reglamentari, però sí data prevista per la seva posada en funcionament, després de l’aprovació del reglament. S’espera d’aquí a poc temps.