La nova normativa europea (Reg. (UE) 2024/1258) introduïda pel Diari Oficial de la Unió Europea, la qual entra en vigor el 22 de maig de 2024, conté diverses disposicions rellevants que afecten el sector del transport discrecional de viatgers per carretera.

Aquestes modificacions tenen com a objectiu adaptar i flexibilitzar les normes sobre els temps de conducció, pauses i períodes de descans a les particularitats del transport discrecional de viatgers per carretera, proporcionant al mateix temps mecanismes de control i sanció per assegurar el compliment de les normatives establertes.

A continuació, es resumeixen els punts clau d’aquesta nova normativa de manera concisa i directa:

  1. Pausa Després de 4 Hores i Mitja de Conducció: Es requereix que el conductor faci una pausa ininterrompuda d’almenys 45 minuts després de 4 hores i mitja de conducció, a menys que realitzi un període de descans. En el cas de serveis discrecionals de transport de viatgers, es pot substituir aquesta pausa per dues pauses d’almenys 15 minuts cadascuna, sempre que es compleixi la pausa mínima obligatòria total de 45 minuts.
  2. Ajornar el Període de Descans Diari: S’afegeix la possibilitat que els conductors ajornin l’inici dels seus períodes de descans diaris durant un màxim de 1 hora, sempre que el període de conducció d’aquell dia no superi les 7 hores i prestin un únic servei discrecional de transport de viatgers amb una durada de 6 dies o més.
  3. Ampliació del Període de Descans Setmanal: A més dels serveis internacionals, ara es permet als conductors aplaçar el període de descans setmanal també en serveis nacionals discrecionals de transport de viatgers.
  4. Papers Requerits en Absència del full de Ruta Digital: Fins que el full de ruta digital estigui disponible, es requereix que els treballadors portin en els seus vehicles i durant tot el trajecte un full de ruta que contingui la informació essencial sobre el viatge. També s’exigeixen còpies en paper o en format electrònic dels fulls de ruta corresponents als serveis discrecionals de transport de viatgers que s’hagin realitzat en els últims 28 dies, ampliant-se a 56 dies a partir del 31 de desembre de 2024. Aquesta exigència no serà necessària si el vehicle disposa d’un tacògraf.
  5. Ampliació de la Facultat Sancionadora dels Estats membres: Aquesta normativa amplia el poder dels Estats membres per imposar sancions per infraccions de les normes relatives als tacògrafs (Reg. (UE) 165/2014), detectades en el seu territori, tot i que s’hagin comès en territori d’un altre Estat membre o en un tercer país.
  6. Vigilància i Coordinació: La Comissió queda encarregada de la vigilància del compliment d’aquestes disposicions, així com de l’elaboració de directrius i la promoció de la cooperació entre les parts interessades.