La sentència del Tribunal Suprem 1197/2024, d’1 de març de 2024 (recurs nº7146/2022) indica que des de que l’Administració tributària sol·licita un informe de valoració a través d’una de les seves unitats, on treballa l’expert que emet el dictamen, s’inicien actuacions per comprovar el valor dels béns immobles i, per tant, s’ha iniciat el procediment de comprovació de valors, sense que es pugui ajornar l’efecte iniciador pel que fa al còmput del termini de caducitat del procediment fins a la data d’un altre acord formal d’incoació i proposta de liquidació. Encara que l’Administració pugui notificar conjuntament la proposta de liquidació i la valoració, no podrà diferir la comprovació per informar-ne l’interessat quan consideri oportú iniciar el procediment, evitant així el compliment del termini per resoldre. Així, establim com a doctrina jurisprudencial que des de la sol·licitud d’un dictamen per verificar el valor del bé, l’Administració ha iniciat un procediment de comprovació de valors, i en aquest moment s’ha de notificar la incoació a l’interessat.

 

Accés a la sentència