Fins ara la normativa laboral no establia el conveni col·lectiu aplicable a les empreses que eren contractades o subcontractades per altres per prestar un servei. Amb l’entrada en vigor de la Reforma,  aquest criteri ha quedat regulat.

Abans de la Reforma

Empreses multiserveis. Aquest dubte sobre el conveni aplicable es produïa especialment en el cas que un hotel contractés una empresa multiserveis per a les tasques de neteja, no existia a la llei una regla clara sobre si s’havia d’aplicar el conveni col·lectiu de l’empresa principal, el de l’activitat realitzada o el de l’activitat preponderant de la mateixa empresa contractada.

Jurisprudència. En aquest sentit, eren els tribunals els que determinaven el conveni aplicable, però amb criteris diferents o canviants segons els supòsits:

  • Tradicionalment, s’havia interpretat que el conveni aplicable a les empreses multiserveis era el de la seva activitat preponderant.
  • Aquesta postura es va modificar, i recentment el Tribunal Suprem considerava que el conveni aplicable depenia de l’activitat efectivament executada pels treballadors a l’empresa client. Així, en cas d’empreses multiserveis que assumien encàrrecs diferents (per exemple, cambreres de pis i jardineria en un hotel), els empleats es veien afectats per convenis dispars, en funció de l’activitat que cadascú desenvolupés al centre de treball en què fos destinat.

 

Quin conveni hem d’aplicar?

La reforma laboral estableix que el conveni col·lectiu aplicable a les contractes serà el del sector corresponent a l’activitat efectivament realitzada pels treballadors, i no el de l’activitat preponderant de la contractista.

 

Reforma laboral

A partir del 31 de desembre del 2021 el conveni col·lectiu aplicable a les empreses contractistes o subcontractistes serà, com a regla general, el del sector de l’activitat desenvolupada. Exemple: A l’exemple anterior de l’hotel que contracta una empresa multiserveis per a les tasques de neteja, resultaria aplicable el conveni col·lectiu de neteja d’edificis.

Excepció. Això no obstant, la regla anterior té una excepció: quan l’empresa contractista o subcontractista compti amb un conveni d’empresa, en aquest cas s’aplicarà el conveni d’empresa o el conveni sectorial en funció de les regles de concurrència de convenis previstes a la normativa:

  • En primer terme el conveni sectorial tindrà prioritat en matèria de salaris (novetat de la reforma), jornada màxima, ascensos o durada de les vacances, entre d’altres.
  • En segon terme, el conveni d’empresa tindrà prioritat, entre altres supòsits, en matèria d’abonament o compensació d’hores extraordinàries, retribució específica del treball a torns, horari i distribució del temps de treball, règim de treball a torns, planificació anual de les vacances i mesures per afavorir la conciliació entre la vida laboral, familiar i personal; així com en aquelles altres que disposin els acords interprofessionals.
  • Arribat el venciment d’un conveni col·lectiu, durant les negociacions per a la renovació es mantindrà la vigència. Important: Es recupera la ultraactivitat dels convenis col·lectius.

 

Ultraactivitat dels convenis col·lectius

Amb la derogació del reial decret llei, s’atorga un protagonisme més gran a la ultraactivitat dels convenis: el conveni seguirà vigent durant l’espai temporal necessari per a l’aprovació del nou  i s’arribi a un acord entre els agents involucrats en la seva aprovació,  sense límits de temps.