La reforma laboral ha introduït canvis en la regulació dels contractes fixos-discontinus. Vegeu com queda aquest tipus de contractes i quan els podreu utilitzar a partir d’ara.

 

Intermitent però reiterat. Si dins de l’activitat normal de la vostra empresa heu de cobrir una necessitat de treball que es repeteix de manera intermitent o per temporades però de forma reiterada en el temps, heu de contractar els empleats a través del contracte de fix-discontinu.

 

Canvis

La reforma, aplicable a partir del 31 de març del 2022, ha ampliat els supòsits en què pot formalitzar aquest tipus de contracte:

  • Treballs estacionals o vinculats a activitats de temporada. Per exemple, un negoci d’hostaleria que obre quan arriba el bon temps, o una empresa que comercialitza pernils i l’activitat dels quals augmenta per Nadal.

Important! Si la necessitat es repeteix en dates certes caldrà subscriure aquest tipus de contracte i no l’indefinit a temps parcial, com passava fins ara.

  • Treballs de prestació intermitent que, sense ser estacionals, tenen certs períodes d’execució. Per exemple, una empresa que munta escenaris per a esdeveniments. 
  • Per cobrir la necessitat de mà d’obra vinculada a una contrata o subcontrata. Per això, cal que la contrata formi part de l’activitat ordinària de l’empresa que presta el servei.

Exemple:  Així, una empresa de seguretat contractada per un supermercat podrà subscriure contractes fixos-discontinus amb els treballadors destinats a aquest servei.

  • Amb ETT. Així mateix, sempre que el contracte fix-discontinu obeeixi a una de les raons anteriors, podrà ser utilitzat per una ETT.

 

Requisits

  • El contracte fix-discontinu s’ha de concertar obligatòriament per escrit a través del model oficial. En el document han de figurar els elements essencials de l’activitat, la durada d’aquesta –de manera detallada– i la forma i ordre de crida que estableixi el conveni, fent constar igualment, de manera orientativa, la jornada laboral estimada i la distribució horària, que s’haurà de concretar en el moment de la contractació. Important: Els convenis sectorials podran establir la possibilitat de subscriure els contractes fixos-discontinus a temps parcial.
  • La crida haurà de realitzar-se per escrit o per un altre mitjà que permeti deixar constància, amb les indicacions precises de les condicions d’incorporació i amb una antelació adequada. La norma no estableix un termini mínim, per la qual cosa si el conveni col·lectiu no fixa una antelació determinada, quedarà a la discrecionalitat empresarial. Important: A l’inici de cada any natural, l’empresa haurà de traslladar a la representació legal dels treballadors un calendari amb les previsions de crida, així com les dades de les altes efectives de les persones fixes-discontínues una vegada es produeixin.

 

Contracta

S’ha prohibit expressament recórrer a un contracte per circumstàncies de la producció per a contractes entre corporacions o empreses i s’ha eliminat el contracte d’obra i servei, per la qual cosa el contracte fix-discontinu és el més adequat per a aquests supòsits:

  • No es podrà donar de baixa el treballador mentre es mantingui la contrata, sinó únicament quan aquesta hagi finalitzat.
  • El període d’inactivitat quedarà limitat a espera entre contracta i contracta. Els convenis (exclosos els de empresa) podran establir un termini màxim d’inactivitat entre subcontractes. Si no n’hi ha, el màxim serà de 3 mesos.