El proper 5 d’abril comença la campanya de renda i patrimoni 2016 que finalitzarà el 30 de juny de 2017. La principal novetat d’aquesta campanya pel que fa a la gestió de l’impost és l’eliminació del programa PADRE que se substitueix per la Renda WEB com a únic servei de confecció i presentació de la declaració que, a més, es generalitza per tot tipus de rendes també per a les activitats econòmiques.

Tot i que el dia 5 d’abril s’inicia la campanya de renda, només és a partir del 4 de maig que es permet la possibilitat de demanar cita prèvia per el cas que es requereixi ajuda per la seva confecció.

Pel que fa als contribuents obligats a declarar, a l’IRPF de 2016 es manté en la quantia de 22.000 euros el límit de rendiments íntegres del treball obtinguts per
no tenir obligació de presentar declaració sempre que procedeixin d’un pagador, i de
12.000 euros el límit dels rendiments íntegres dels contribuents quan les rendes
procedeixin de més d’un pagador.

En cas d’obtenció d’altres tipus de rendes, tals com arrendaments, activitats econòmiques, dividends, guanys, etc… cal estar a d’altres límits que obliguen a presentar la declaració.

Entre les principals novetats d’aquesta campanya, és destacable la que afecta el tractament fiscal de les quantitats percebudes per devolució de les clàusules sòl bé sigui per acord extrajudicial amb l’entitat bancària bé com a conseqüència de l’execució o compliment de sentències o laudes judicials o arbitrals.

La regla és que les quantitats que siguin objecte de devolució i els seus corresponents interessos no generen cap renda que tributi en tant que la norma així ho ha previst. Ara bé, en el cas d’haver gaudit de deduccions per l’adquisició de l’habitatge, o en cas d’empresaris o professionals que descomptaven aquestes despeses, sí caldrà fer algun tipus de regularització en referència als períodes no prescrits (fins el 30 de juny, exercicis 2012-2015).

Altres novetats per aquesta campanya serà la decisió sobre la procedència o no de sol·licitar la devolució a l’IRPF corresponent a les rendes obtingudes amb motiu de la prestació de maternitat. Aquestes rendes han estat declarades recentment (02/03/2017) com a subjectes a IRPF per part del Tribunal Econòmic Central, un criteri contradictori (però d’aplicació obligatòria per part de l’administració) al que va dictaminar el Tribunal Superior de Justícia de Madrid (recurs 967/2014).

Finalment, cal tenir present el criteri adoptat finalment per el Tribunal Econòmic Central (TEAC 02/03/2017) que exigeix la declaració prèvia del lloguer a la renda per tal de poder aprofitar les reduccions que la normativa preveu. En aquest sentit és recomanable la declaració dels lloguers d’habitatges, doncs la seva fiscalitat és molt interessant, i alhora podem evitar comprovacions molt perjudicials.