A partir de 2017 cal recordar que els bancs, segons la modificació normativa que es va portar a terme a la ordre HFP/1822/2016, de 24 de novembre, han declarat, entre altra informació i com a novetat, els moviments bancaris anuals.

La informació facilitada fins a la data era la següent:

 

  • Titulars dels comptes i les persones autoritzades a disposar.
  • Saldo a 31 de desembre i saldo mig del darrer trimestre de l’any.
  • Interessos satisfets i retencions practicades en relació als comptes.

 

A partir de 2016 (declaració presentada per primer cop l’exercici 2017), tindran informació sobre:

El volum total d’entrades anuals de fons al compte, i volum total de sortides anuals del compte.

Aquesta informació serà facilitada amb periodicitat anual, i permetrà a l’administració portar un control del volum total d’entrades i sortides dels comptes, dades que permetran portar un control més exhaustiu de diferències entre els moviments bancaris, i el volum d’operacions declarat a l’IVA, per exemple.

Evidentment les diferències caldran ser acreditades; per exemple, perquè es tracten d’aportacions de socis, dividends, interessos de préstecs, etc.