La Llei de mesures fiscals publicada el passat 30 de març de 2017 preveu modificacions importants en diferents impostos:
Pel què fa a l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, cal tenir present la nova tributació en la transmissió d’immobles:

a) La transmissió d’immobles, i la constitució i la cessió de drets reals que recaiguin sobre béns immobles, llevat dels drets reals de garantia, tributa al tipus mitjà que resulta d’aplicar la tarifa següent establerta en funció del valor real de l’immoble.

Quadre

b) La transmissió d’habitatges amb protecció oficial, així com la constitució i la cessió de drets reals que hi recaiguin, llevat dels drets reals de garantia, tributa al tipus del 7%.

c) La transmissió de béns mobles, així com la constitució i la cessió de drets reals que hi recaiguin, llevat dels drets reals de garantia, tributa al tipus del 5%.

Alhora cal tenir en compte la nova tributació en la modalitat d’actes jurídics documentats dels documents notarials en cas de renúncia a l’exempció en l’impost sobre el valor afegit:

Es modifica la lletra b de l’article 7 de la Llei 21/2001, del 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives, que resta redactada de la manera següent:
«b) El 2,5%, en el cas de documents en què s’hagi renunciat a l’exempció en l’IVA d’acord amb el que disposa l’article 20.2 de la Llei de l’Estat 37/1992, del 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit.»

Alhora es preveuen noves bonificacions:

Article 147. Bonificació dels arrendaments d’habitatges del parc públic destinat a lloguer social
1. Gaudeixen d’una bonificació del 99% de la quota de l’impost sobre transmissions patrimonials oneroses els contractes d’arrendament d’habitatges del parc públic destinat a lloguer social.
2. Als efectes del que estableix l’apartat 1, són habitatges del parc públic destinats a lloguer social els que estan adscrits al Fons d’habitatge de lloguer destinat a polítiques socials que coordina l’Agència de l’Habitatge
de Catalunya.

Finalment, es dóna nova redacció pel què fa al subministrament d’informació d’aquells que intervenen en subhastes, i es crea la corresponent a les empreses que revenen béns mobles:

Article 150. Modificació de la Llei 31/2002 amb relació al subministrament d’informació per les empreses i entitats que fan les subhastes de béns
Es modifica l’article 29 de la Llei 31/2002, del 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives, que resta redactat de la manera següent:
«Article 29. Obligacions formals de les persones físiques o jurídiques que fan subhastes de béns pel que fa a l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
»Les persones físiques o jurídiques que fan subhastes de béns han de trametre a l’Agència Tributària de Catalunya, amb caràcter general i en la forma i els terminis que determini l’ordre de la persona titular del departament competent en matèria d’hisenda, informació sobre les transmissions de béns en què han intervingut en qualitat d’intermediàries per compte d’altri, quan el transmitent no actuï en l’exercici d’una activitat econòmica. S’ha d’informar tant de les operacions en què els béns s’han adjudicat per mitjà d’una subhasta com per qualsevol altre tipus d’operació, inclosos els casos d’adjudicació directa.»

Article 151. Subministrament d’informació per les empreses dedicades a la revenda de béns mobles
Les persones físiques o jurídiques dedicades professionalment a la revenda de béns mobles han de trametre a l’Agència Tributària de Catalunya, amb caràcter general i en la forma i els terminis que determini l’ordre de la persona titular del departament competent en matèria d’hisenda, informació sobre les adquisicions de béns prèvies que siguin susceptibles de tributar per l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics en què han intervingut, tant per compte propi com en qualitat d’intermediaris per compte d’altri.