El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en sentència de data 9 de febrer de 2023 es refereix a un cas en què una administració local havia notificat les liquidacions per mitjans electrònics, però el contribuent no havia accedit a elles dins del termini establert de 10 dies que indica la normativa.

Segons la Llei del Procediment Administratiu Comú, l’administració té l’obligació d’enviar avisos de les seves notificacions al dispositiu electrònic i/o adreça de correu electrònic de l’interessat. En aquest cas concret, l’entitat contribuent va argumentar que no havia rebut cap avís de la notificació de les liquidacions, i per tant, les notificacions no s’havien realitzat de manera vàlida.

El Tribunal Superior de Justícia, aplicant la doctrina del Tribunal Constitucional, reitera que les notificacions s’entenen realitzades després de transcorreguts 10 dies des de la seva posada a disposició a l’adreça electrònica de l’empresa. A més, el tribunal ha recordat que les persones jurídiques estan obligades a rebre les notificacions electrònicament i que han de revisar la seva bústia electrònica almenys cada deu dies per comprovar si tenen alguna notificació pendent.

El Tribunal ha subratllat que l’avís previ és un acte de caràcter accessori i no obligatori, el qual té com a únic propòsit facilitar el coneixement que s’ha practicat una notificació a l’administrat. En aquest sentit, és responsabilitat de les entitats revisar regularment la seva bústia electrònica per assegurar-se que no hi ha cap notificació pendent.

Aquesta sentència té un gran impacte en la pràctica administrativa, ja que reafirma la validesa de les notificacions electròniques i recalca la responsabilitat dels contribuents i les empreses en revisar de forma regular la seva corresponent bústia electrònica. Amb aquesta decisió, es promou l’eficiència i la celeritat en el procediment administratiu, facilitant la comunicació entre l’Administració i els ciutadans.

Accés a la sentència