Drets de les persones que treballen el dia de les eleccions (diumenge 28 de maig) i van a votar.

El pròxim diumenge 28 de maig de 2023 se celebren eleccions municipals a tot Espanya i autonòmiques diverses Comunitats (Aragó, Astúries, Canàries, Cantàbria, Castella-la Manxa, Comunitat Valenciana, Extremadura, Illes Balears, La Rioja, Madrid, Múrcia, Navarra, i a les Ciutats Autònomes de Ceuta i Melilla).

Convé conèixer els drets que tindran les persones treballadores per anar a votar o formar part de les meses electorals.

Important: Tenir un permís de fins a 4 hores no significa que s’ hagin d’ ocupar necessàriament les 4 hores o que s’ hagi d’ agafar el permís sempre que es treballi, caldrà veure el cas concret:

  • Persones treballadores l’horari de treball de les quals no coincideixi amb el d’obertura dels col·legis electorals (de 9:00 a 20:00 hores) o que coincideixi per menys de 2 hores: No tindran dret a permís retribuït ja que la jornada de treball no li impedeix anar a votar.
  • Persones treballadores l’ horari de treball de les quals coincideixi en 2 o més hores i que aquest sigui de menys de 4 hores de treball: Tindran dret a un permís retribuït de 2 hores.
  • Persones treballadores l’ horari de treball de les quals coincideixi més de 4 hores però menys de 6 amb el dels col·legis electorals: Tindran permís retribuït de 3 hores.
  • Persones treballadores a les quals l’ horari de votació i treball els coincideix en 6 o més hores: tenen dret a un permís de quatre hores.
  • Persones treballadores amb jornada reduïda:  En el cas de treballadors a temps parcial o jornada reduïda per guarda legal, es redueixen els temps de permís en proporció a les hores treballades.

 

Drets dels membres de les meses electorals

Els treballadors que siguin Presidents o Vocals de Meses electorals i interventors d’ un partit polític tenen aquests drets:

  • Tenen dret a un permís retribuït de jornada completa. És a dir, que si han de treballar diumenge, no hauran d’acudir, ja que es té permís per haver de formar part de la taula.
  • Tenen dret a una reducció de la jornada de treball de dilluns (el dia posterior a les eleccions) de 5 hores. Normalment els recomptes i les gestions finalitzen molt tard, per la qual cosa es té dret a aquesta reducció de jornada del dia següent per garantir el descans dels treballadors. Cal justificar davant l’ empresa aquest permís, demanant un justificant a la Junta Electoral de Zona.
  • Els apoderats tenen dret a permís retribuït durant el dia de la votació.

Regles especials per als treballadors del torn de nit

Si algun dels treballadors membre de la mesa electoral hagués de treballar en el torn de nit en la data immediatament anterior a la jornada electoral, l’ empresari o l’ empresària, a petició de la persona interessada, ha de canviar-li el torn a fi que pugui descansar la nit anterior a les eleccions.