Una de les novetats de la present campanya de renda de 2022 és la obligació de tributar a l’impost sobre el patrimoni per part dels no residents que tinguin societats (no cotitzades en mercats organitzatssituades fora d’Espanya però quin actiu sigui principalment immobiliari situat a Espanya.  Així es preveu de la nova redacció de l’article 5 de la llei de l’impost sobre el patrimoni.

La norma preveu la substitució dels respectius valors nets comptables per els valors de mercat, i  en cas d’immobles per el més alt (cadastral, valor de referènica o comprobat  o preu, contraprestació o valor d’adquisició).

Alguna de les més recents resolucions de la Direcció General de Tributs permet inclús interpretar que la tributació per l’impost sobre el patrimoni ho és respecte TOT el patrimoni de la societat.

Accés a la resolució | https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V0107-23

Accés a la llei que modifica l’IP | https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-22684#df-3