El reial decret 31/2023, de 24 de gener modifica el reglament de l’IRPF respecte el percentatge de retenció per els contribuents que desenvolupin les activitats professionals (de la secció segona) i agrupacions de la secció tercera (artístiques) que més endavant s’indicaran.

A aquest efecte s’estableix un tipus del 7% de retenció, sempre que alhora els rendiments íntegres del conjunt d’activitats de l’exercici immediat anterior no superi els 15.000€ i representin més del 75%d e la suma de rendiments d’activitats econòmiques i del treball obtinguts per el contribuent.

Les activitats són, principalment:

GRUP

851 Representants tècnics de l’espectacle.

852 Apoderats i representants taurins.

853 Agents de col·locació d’artistes.

861 Pintors, Escultors, Ceramistes, Artesans, Gravadors, Artistes Fallers i artistes similars

862 Restauradors d’obres d’art.

864 Escriptors i guionistes.

869 Altres professionals relacionats amb les activitats artístiques i culturals no classificades en la secció tercera.

01 Actividats relacionades amb el cinema, el teatre i el circ.

02 Activitats relacionades amb el ball.

03 Activitats relacionades amb la música.

04 Activitats relacionades amb l’esport.

05 Actividats relacionades amb espectacles taurins.

El reglament aprofita per informar un tipus mínim de retenció del 2% pels rendiments del treball quan derivin d’una relació laboral especial de les persones artistes que desenvolupen la seva activitat en les arts escèniques, audiovisuals i musicals.

Ahir va entrar en vigor.

Accés a la norma | https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/25/pdfs/BOE-A-2023-2023.pdf