Prevenció davant de fenòmens meteorològics adversos

Amb vigència des de 13-5-2023, el RDL 4/2023 ha modificat el RD 486/1997, de disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball, per establir mesures preventives davant dels riscos relacionats amb fenòmens meteorològics adversos.

A aquest efecte, s’estableix que quan es desenvolupin feines a l’aire lliure o en llocs de treball que, per l’activitat desenvolupada, no puguin quedar tancats, s’han d’adoptar les mesures adequades per protegir les persones treballadores davant de qualsevol risc relacionat amb fenòmens meteorològics adversos, incloent temperatures extremes. Aquestes mesures es deriven de l’avaluació de riscos laborals que, a més dels fenòmens meteorològics esmentats, ha de tenir en compte les característiques de la tasca desenvolupada les personals o l’estat biològic conegut de la persona treballadora.

Entre les mesures preventives, cal incloure:

  • la prohibició de desenvolupar determinades tasques durant les hores del dia en què concorrin fenòmens meteorològics adversos, en aquells casos en què no es pugui garantir altrament la deguda protecció de la persona treballadora;
  • l’adaptació de les condicions de treball, inclosa la reducció modificació de les hores de desenvolupament de la jornada prevista, quan per l’AEMET o, si escau, l’òrgan autonòmic corresponent s’emeti un avís de fenòmens meteorològics adversos de nivell taronja o vermell, i les mesures preventives anteriors no garanteixin la protecció de les persones treballadores.

Tot i estar excloses de l’àmbit d’aplicació del RD 486/1997, aquestes mesures sí que s’apliquen a les activitats següents:

  • mitjans de transport utilitzats fora de l’empresa o centre de treball, així com els llocs de treball situats dins dels mitjans de transport;
  • obres de construcció temporals o mòbils;
  • indústries d’extracció;
  • vaixells de pesca;
  • camps de cultiu, boscos i altres terrenys que formin part d’una empresa o centre de treball agrícola o forestal però que estiguin situats fora de la zona edificada.

Llocs de treball: condicions ambientals (RD 486/1997 art.7 i Annex III; GT llocs de treball)

1. L’exposició a les condicions ambientals dels llocs de treball no ha de suposar cap  risc  per a la seguretat i la salut dels treballadors.
2. Les condicions ambientals dels llocs de treball no han de constituir una font d’  incomoditat o molèstia  per als treballadors que puguin afectar el benestar, l’execució del treball i el rendiment laboral. A aquest efecte, cal evitar les temperatures i les humitats extremes, els canvis bruscos de temperatura, els corrents d’aire molests, les olors desagradables, la irradiació excessiva i, en particular, la radiació solar a través de finestres, llums o envans envidrats.
3. Condicions dels locals tancats:

Temperatura  on es realitzin feines sedentàries, pròpies d’oficines per exemple, ha d’estar compresa entre 17 i 27 ºC; i si es fan treballs lleugers, ha d’estar compresa entre 14 i 25 ºC.

Humitat  relativa ha d’estar compresa entre el 30 i el 70%, excepte en locals amb riscos per electricitat estàtica en què el límit inferior és del 50%.

Corrents d’aire  a què poden estar exposats els treballadors de manera freqüent no poden excedir una velocitat de:

– treballs en ambients no calorosos: 0,25 m/s;

– treballs sedentaris en ambients calorosos: 0,5 m/s;

– treballs no sedentaris en ambients calorosos: 0,75 m/s;

– en corrents d’aire expressament utilitzats per evitar l’estrès en exposicions intenses a la calor, i en corrents d’aire condicionat els límits són: en feines sedentàries el 0,25 m/si en els altres casos 0,35 m/s.

Renovació de l’aire  dels locals mínima és de 30 m3 d’  aire net hora/treballador, en el cas de treballadors sedentaris en ambients no calorosos ni contaminats pel tabac; i de 50 m3 , en els casos restants.

4. Prohibició de desenvolupar determinades tasques durant les hores del dia en què concorrin fenòmens meteorològics adversos, en aquells casos en què no es pugui garantir altrament la deguda protecció de la persona treballadora. Això no obstant, quan per l’AEMET o, si escau, l’òrgan autonòmic corresponent s’emeti un avís de fenòmens meteorològics adversos de nivell taronja o vermell, i les mesures preventives anteriors no garanteixin la protecció de les persones treballadores, s’han d’adaptar les condicions de treball, inclosa la reducció o modificació de les hores de desenvolupament de la jornada prevista.
5. Locals de descans, personal de guàrdia, serveis higiènics , menjadors i locals de primers auxilis han de respondre a l’ús específic i ajustar-se a les condicions establertes per als locals tancats.