Davant la publicació de diverses informacions que ha generat confusió entre moltes persones que han cregut que es tractava d’un nou tràmit obligatori per a tots els pensionistes i han acudit a informar se a les oficines de la Seguretat Social, us informem del següent:

PERSONES BENEFICIARIES DE PENSIONS CONTRIBUTIVES

 1. Les persones beneficiaries de complements a mínims de pensions contributives del sistema de la Seguretat Social no estan obligades a comunicar els seus ingressos durant el primer trimestre de l’any.
 2. La revista online de la Seguretat Social ha penjat aquest dijous un article per aclarir que únicament estan obligats a comunicar els seus ingressos els pensionistes amb complement a mínims que el 2023 prevegin percebre rendes acumulades superiors al límit establert per a aquests complements, que és de 8.614 euros quan no es té al seu càrrec i de 10.048 euros quan sí que es té.
 3. Els beneficiaris de pensions del sistema de la Seguretat Social seguiran percebent la seva prestació amb normalitat sense la necessitat de presentar cap documentació a l’Entitat gestora de la seva pensió, normalment l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).
 4. El pensionista únicament ha de comunicar a la Seguretat Social variacions, si és que es produeixen, en alguna de les circumstàncies següents:
  1. Canvis de domicili (residència habitual o fiscal)
  2. Inici d’ activitats laborals
  3. Canvis en la situació econòmica (reconeixement i/o cobrament d’altres prestacions o pensions nacionals o estrangeres o un altre tipus de rendes)
  4. Canvis de la situació familiar (estat civil, naixements, defuncions…)
  5. Només els pensionistes que resideixen a l’ estranger han de presentar a més un justificant original de vivència (fe de vida)  per mantenir la prestació. Ho han de fer tots els anys dins del primer trimestre natural. El termini de presentació de la fe de vida serà fins al 31 de març de 2023

PERSONES BENEFICIARIES DE PENSIONS NO CONTRIBUTIVES

 1. Les persones beneficiaries de pensions en la seva modalitat no contributària SI estan obligades a presentar abans del dia 31/03/2023  una declaració dels ingressos o rendes computables de la respectiva unitat econòmica de convivència, referides a l’any immediatament anterior, així como les possibles variacions i previsions relatives a l’ any en curso.

L’article 368 del Reial Decret Legislatiu 8/2015, del 30 d’octubre, que aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social i l’article 16.2 del Reial Decret 357/1991, del 15 de març, estableixen que les persones beneficiàries de pensió en la seva modalitat no contributiva estan obligats a presentar en el primer trimestre de l’any una declaració dels ingressos o rendes computables de la respectiva unitat econòmica de convivència, referits a l’any immediatament anterior, així com les possibles variacions i previsions relatives a l’any en curs.

Article 368. Obligacions dels beneficiaris.

Els perceptors de les pensions d’ invalidesa no contributiva estaran obligats a comunicar a l’ entitat que els aboni la prestació qualsevol variació de la seva situació de convivència, estat civil, residència i totes les que puguin tenir incidència en la conservació o la quantia d’ aquelles.

En tot cas, el beneficiari haurà de presentar, en el primer trimestre de cada any, una declaració dels ingressos de la respectiva unitat econòmica de la qual formi part, referida a l’ any immediat precedent.

Enllaços relacionats:

INFORMACIÓ DELS PENSIONISTES AMB COMPLEMENT A MINIMS

Declaración anual de ingresos del pensionista de invalidez de la Seguridad Social en su modalidad contributiva – Instituto de Mayores y Servicios Sociales (imserso.es)