Amb vigència des del 18-5-2023, s’ha publicat el RD 371/2023, mitjançant el qual es desenvolupa la regulació del complement econòmic aplicable a la jubilació demorada. Especialment, estableix les normes reguladores de la modalitat mixta del complement. També es dicten normes per al càlcul del complement si s’apliquen normes internacionals.

La nova norma va substituir l’incentiu fins aleshores establert, per la possibilitat que l’interessat pogués optar entre les opcions següents:

 1. Percentatge addicional del 4% per cada any complet de treball efectiu posterior al compliment de l’edat ordinària de jubilació, o bé,
 2. Una quantitat a tant alçat per cada any complet de treball efectiu posterior al compliment de l’edat ordinària de jubilació i que varia en funció dels anys cotitzats a la data de compliment de l’edat esmentada, o bé,
 3. Una combinació de totes dues (opció mixta). Les persones interessades podran optar per aquesta modalitat de pagament del complement quan acreditin, almenys, dos anys complets cotitzats entre la data en què van complir l’edat ordinària de jubilació aplicable i la del fet causant de la pensió de jubilació

El contingut de la nova norma aplicable a la jubilació demorada (LGSS art.210.2) és el següent:

1. Es desenvolupa la regulació de la modalitat mixta del complement per a les pensions la data de fet causant de les quals sigui posterior al 18-5-2023, amb el contingut següent (art.3):

  • a)Poden optar a aquesta modalitat de complement els qui comptin, almenys, dos anys complets cotitzats entre el compliment d’edat ordinària de jubilació aplicable i el fet causant de la pensió de jubilació, sempre que en complir aquesta edat s’hagi reunit el període mínim de cotització establert.
  • b)Per al càlcul del complement s’han de prendre en consideració anys complets, sense que es pugui equiparar a un any la fracció:

– Si s’acredita un període de 2 a 10 anys complets cotitzats, el complement consisteix en la suma de:

  • un percentatge addicional del 4% per cada any de la meitat del període, prenent el nombre enter inferior;
  • una quantitat a tant alçat per la resta del període considerat, determinada d’acord amb allò indicat a la LGSS art.210.2 b).

– Si s’acredita un període d’11 anys o més complets cotitzats, el complement consistirà en la suma de:

  • una quantitat a tant alçat per 5 anys d’aquest període, determinada d’acord amb allò indicat a la LGSS art.210.2.b;
  • un percentatge addicional del 4% per cadascun dels anys restants, al qual s’aplicaran les previsions establertes a la LGSS art.210.2.b.

2. Es regula la determinació del complement en cas d’aplicació de normes internacionals , segons la modalitat de complement triada pel beneficiari (art.4).

3. L’opció per una determinada modalitat de pagament s’ha de fer en el moment de la sol·licitud de la pensió de jubilació. Si no es fa opció, s’entendrà que opta per la modalitat de percentatge. Un cop exercida l’opció, no podrà ser modificada amb posterioritat (art.5).

4. S’estableixen les regles per aplicar la incompatibilitat entre el complement per jubilació demorada i l’accés a la jubilació activa (LGSS art.214). Aquestes regles, que únicament s’apliquen a les pensions de jubilació el fet causant de les quals sigui posterior a 31-12-2021, són les següents, segons el tipus modalitat triada (art.6):

 • percentatge: la percepció se suspèn durant el temps en què s’apliqui la compatibilitat del treball amb la pensió de jubilació;
 • quantitat a tant alçat o la fórmula mixta: no és possible aplicar el règim de compatibilitat del treball amb la pensió de jubilació.