El BOE ha publicat una sèrie de mesures tributàries que tenen una relació directa amb els procediments administratius de revisió de declaracions tributàries. Una de les més rellevants és la que obligarà als contribuents que vulguin rectificar una declaració tributària prèviament presentada que millori l’anterior, a presentar una autoliquidació rectificativa.
Amb anterioritat el procés passava per presentar una sol·licitud que previ estudi, podia ser o no acceptada.

Aquesta novetat tot i semblar positiva de bon inici, genera algun dubte respecte certes actuacions que permetien modificar declaracions sense repercussions pel contribuent. Aquesta mesura resta pendent de desenvolupament per cada tribut.

Una altra novetat que incorpora la norma és la possibilitat, pels òrgans de gestió en procediments de comprovació limitada (que no són procediments d’inspecció) de revisar la comptabilitat mercantil de les societats.

ACCÉS AL BOE