S’ha publicat la norma que modifica les reduccions aplicables als arrendaments d’habitatge a partir dels contractes firmats a partir de l’1 de gener de 2024.

Resumidament podem informar que les reduccions sobre el rendiment net seran:

En els nous contractes d’arrendament destinats a habitatge, el percentatge de reducció serà amb caràcter general del 50% (abans del 60%). En aquest sentit empitjora el tractament.

La reducció podrà incrementar-se fins al 90%, en el cas que se signin nous contractes d’arrendament d’habitatge en “zones de mercat residencial tensionat” amb una reducció del lloguer superior al 5% sobre el contracte anterior.

La reducció serà del 70% quan es tracti de la incorporació (per primer cop) al mercat d’habitatges destinats al lloguer en “zones de mercat residencial tensionat” i es lloguin a joves d’entre 18 i 35 anys en aquestes àrees

La reducció serà del 70% quan es tracti d’habitatge assequible incentivat o protegit, resumidament serien arrendaments a l’administració pública o entitats del tercer sector o de l’economia social que tinguin la condició d’entitats sense fins lucratius, o acolliment a algun programa públic d’habitatge que limiti la renda del lloguer.

La reducció serà del 60% sobre el rendiment net quan s’haguessin efectuat obres de rehabilitació (segons preveu art. 41.1 del RIRPF) en els dos anys anteirors a la data de celebració del contracte.

Accés a la norma (DF2ª)