L’1-6-2023 han entrat en vigor les noves situacions especials d’IT per als casos de menstruació incapacitant secundària, interrupció de l’embaràs i les darreres setmanes de gestació. LO 1/2023 per la qual es crea la figura de la situació especial d’incapacitat temporal per contingències comunes amb diferències respecte a la IT.
  1. En cas de menstruació incapacitant generada per una patologia diagnosticada prèviament.  Encara que la Llei no aclareix quines són aquestes patologies, l’exposició de motius podem trobar com a exemples l’endometriosi, miomes, malaltia inflamatòria pèlvica, adenomiosi, pòlips endometrials, ovaris poliquístics, o dificultat a la sortida de sang menstrual de qualsevol tipus, podent implicar símptomes com disparèunia, disúria, infertilitat, o sagnats més abundants del normal. Per accedir a aquesta prestació no es requereix període mínim de cotització.
  2. En la situació posterior a la interrupció de l’embaràs –sigui voluntària o no– mentre la treballadora rebi assistència sanitària i estigui impedida per al treball.  Si la interrupció de l’embaràs és deguda a un accident de treball o una malaltia professional, tindrà la consideració de situació d’IT per contingències professionals. Tampoc no requereix període mínim de cotització.
  3. Des del primer dia de la setmana 39 de l’embaràs de la dona, llevat que estigui en situació de risc durant l’embaràs, si compleix els requisits de cotització per a la prestació de maternitat.

L’accés a la prestació està condicionat a que la dona reuneixi el mateix període de carència exigit per accedir a la prestació per naixement i cura de menor, és a dir (LGSS art.178):

  • si és menor de 21 anys a la data de l’inici del descans: cap;
  • si té entre 21 i 26 anys: 90 dies dins dels 7 anys immediatament anteriors; o 180 dies a tota la vida laboral;
  • si es major de 26 anys: 180 dies dins dels 7 anys immediatament anteriors o 360  dies a tota la vida laboral.

Durant aquestes situacions es manté l’obligació de cotitzar (LGSS art.144.4 redacc LO 1/2023).

D’altra banda, en relació amb la prestació per naixement i cura del menor , s’elimina el requisit exigit per al cas d’acolliment familiar, que aquest tingui una durada mínima d’un any (ET art.45.1.d redacc LO 1/ 2023; RD 295/2009 art.2.1 redacc LO 1/2023; LGSS art.177 redacc LO 1/2023).