Dues sentències del Tribunal Suprem de 30 de maig de 2023 -recursos de cassació núm. 2323/2022 i 1602/2022- resolen que les empreses que es dediquen a l’activitat d’hostaleria i restauració i que van haver de paralitzar la seva activitat, tancant les seves instal·lacions, a conseqüència del que disposava el Reial decret 463/2020, de 14 de març, que va declarar l’estat d’alarma per la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 -article 10, apartats 1r i 4t-, poden beneficiar-se d’una reducció en la quota de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), que exigeixen els Ajuntaments, proporcional al temps en què van sofrir aquesta paralització total.

En les dues sentències afirmen que procedeix l’aplicació al cas del règim de paralització d’indústries que estableix l’apartat 4 de la regla 14 del Reial decret legislatiu 1175/1990, que suposa una rebaixa de la part proporcional de la quota, segons el temps en què l’empresa o activitat hagués deixat de funcionar.