El Tribunal Constitucional ha tancat la porta a la possible revisió d’aquells guanys patrimonials derivats de la compravenda d’immobles no prescrits i que a partir de l’1 de gener de 2015 ja no podien aplicar coeficients d’actualització.

La reforma fiscal de la Llei 26/2014, de 27 de novembre, per la qual es modificava entre altres normes la llei de l’IRPF va eliminar la possible aplicació d’aquests coeficients que permetien incrementar el valor d’adquisició segons disposava l’article 35 de la llei de l’IRPF.

La qüestió plantejava el dubte de si el principi de capacitat econòmica de l’article 31.1 de la Constitució exigeix que la llei tingui en compte la inflació per a determinar l’import dels guanys patrimonials derivats de la transmissió d’immobles, de manera que no es facin tributar plusvàlues purament nominals.

El TC conclou que del principi de capacitat econòmica no cal inferir una obligació per al legislador de preveure, sempre i en tot cas, l’actualització del valor d’adquisició dels immobles, singularitzant els guanys immobiliaris mitjançant un específic ajust a la inflació que no s’aplica a cap altre element de l’IRPF, ni en altres tributs que graven també els increments patrimonials, com la plusvàlua municipal o l’impost de societats.

Accés a la notícia