Entrepreneurial DevelopmentEl passat 28 de setembre del 2013 va publicar-se al BOE la nova llei d’emprenedors. La Llei 14/2013, de 27 de setembre, de recolzament als emprenedors i a la internacionalització neix amb l’objectiu de potenciar l’activitat emprenedora com a motor de creixement i base de l’ocupació.

Aquesta inclou incentius fiscals, bonificacions, agilització de tràmits, responsabilitats davant deutes de l’activitat, foment de la cultura de l’emprenedoria i ajuts a la internacionalització, entre d’altres mesures.

Les mesures més significatives d’aquesta normativa són:

  • Els emprenedors que es donin d’alta a partir d’ara tindran una bonificació en un 80% la quota mínima d’autònoms durant els primers sis mesos d’activitat, en un 50% en els següents sis mesos, i un 30% els sis posteriors. Aquesta mesura ja existia per a joves emprenedors . A la pràctica això suposa pagar uns 75 € durant els sis primers mesos d’activitat, 146 € euros els sis següents, i 170 € en els sis últims.

  • Es suprimeix el requisit de capital mínim per crear una societat. La llei crea una nova figura de la Societat Limitada de Formació Successiva .

  • Es crea la figura de l’Emprenedor de Responsabilitat Limitada per a protegir el patrimoni personal de l’emprenedor davant dels possibles deutes de l’ activitat empresarial. S’estableix que queda al marge de les reclamacions dels creditors l’habitatge habitual sempre i quan no existeixi frau o negligència.

  • S’estableix una nova deducció del 10% en la quota de l’ Impost de Societats per als beneficis de les petites i mitjanes empreses que, en comptes de repartir els beneficis entre els socis, reinverteixin els beneficis en nous actius.

  • Es crea un règim especial per a autònoms i pimes, de caràcter voluntari, que permetrà evitar l’ingrés de l’impost de l’IVA a Hisenda fins al moment de cobrament de la factura.

  • Incentius fiscals a finançadors de projectes emprenedors. Els inversors particulars que financen projectes empresarials nous o de recent creació comptaran amb una deducció del 20 % respecte la quantitat desemborsada a la quota estatal de l’IRPF i tindran exempció total sobre els beneficis que obtinguin sempre que es materialitzin en un termini màxim de dotze anys i que es reinverteixin en una altra societat .

  • Agilització en la creació d’empreses i reducció de les càrregues administratives. Per exemple, s’amplia la superfície mínima per poder obrir un establiment amb menys llicències administratives fins als 500 m2 o bé s’estableixen nous apoderaments electrònics.

  • Permís de Residència pels estrangers que inverteixin a Espanya. Podran beneficiar-se d’un permís de residència per dos anys, aquells estrangers que comprin un ben immoble de més de 500.000 euros, o que inverteixin 2 milions en deute públic espanyola.

  • Foment de la cultura de l’ emprenedoria: a través de col·legis i mini empreses d’estudiants. Es tracta d’una nova i revolucionària eina pedagògica que permetrà als estudiants universitaris desenvolupar el seu propi projecte empresarial sota una sèrie de requisits i limitacions.

  • Ajuts a la internacionalització. Facilitar l’accés a plans d’institucions internacionals.