Davant la recent publicació i entrada en vigor de la “Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització, s’han produït novetats en diferents àmbits dirigides al creixement i la reactivació econòmica. Entre les moltes novetats que aporta aquesta Llei, voldria remarcar alguns canvis que afecten a l’àmbit comptable i que tindrà incidència en l’exercici que es tancarà el proper 31 de desembre de 2013.

Una de les primeres modificacions en aquest àmbit és la modificació de l’article 28 del Codi de Comerç, en el sentit que a partir d’ara es permetrà que les anotacions conjuntes d’operacions en el llibre diari, que abans es podien fer mensuals, ara es puguin fer trimestrals, sempre que el seu detall aparegui en altres llibres o registres concordants.

Les altres modificacions afecten als articles 257 i 263 de la Llei de Societats de Capital, de forma que s’incrementen els llindars respecte el quals les societats poden formular Balanç i Estat de Canvis en el Patrimoni Net en format abreujat, mantenint els límits respecte a l’obligació d’auditar els comptes anuals. Així doncs, podran formular balanç i Estat de Canvis en el Patrimoni Net abreujats les societats que durant dos (2) exercicis consecutius reuneixin, a la data de tancament de cadascun d’ells, com a mínim dues (2) de les circumstàncies següents:

L’article 263 de la Llei de Societats de Capital, referent a l’obligació d’auditar els comptes anuals, s’ha modificat en el sentit de mantenir els límits de l’obligació a auditar. Així doncs, s’exceptua de l’obligació d’auditar a les empreses que durant dos (2) exercicis consecutius reuneixin, a la data de tancament de cadascun d’ells, com a mínim dues (2) de les circumstàncies següents:

Com a conseqüència d’aquests canvis, i pels comptes anuals corresponents a l’exercici que es tanqui a 31 de desembre de 2013, es pot donar la circumstància que una societat pugui presentar els comptes anuals en format abreujat, sense necessitat de formular l’estat de fluxos d’efectiu, però que tot i així es trobi obligada a que els seus comptes anuals siguin verificats per un auditor de comptes, circumstància que en cas de donar- se, s’haurà de fer constar en els respectius acords d’aprovació de comptes.

Un altre canvi important és l’obligatorietat de legalitzar de forma telemàtica tots els llibres que ha de portar obligatòriament l’empresari, i entre aquests s’inclouen, a tall d’exemple, els llibres d’actes i els llibres registre de socis. Aquests llibres s’hauran de legalitzar en el Registre Mercantil de forma telemàtica, després de la seva transcripció en suport electrònic i abans que transcorrin quatre (4) mesos des de la data del tancament de l’exercici.

En una primera interpretació d’aquesta modificació podem entendre que obligaran a legalitzar anualment els llibres d’actes i registre de socis de forma telemàtica, el que comportarà portar al dia aquests llibres. De totes maneres, davant la falta de concreció en la redacció de la norma i la novetat i manca d’informació al respecte, entenem que s’haurà d’esperar al desenvolupament d’aquest procediment per tal de definir de forma més clara l’abast de la seva afectació.

Josep Maria Huertas

Foto: © Erika8213 | Dreamstime Stock Photos & Stock Free Images