Ha sortir publicat el Real Decreto 145/2024, de 6 de febrer, pel qual es fixe el Salari Mínim Interprofessional 2024 (SMI).

La pujada del SMI tindrà caràcter retroactiu des de l’ 1 de gener del 2024. Les empreses hauran d’adaptar les nòmines del febrer i revisar les del gener.

És a dir, les persones treballadores que es beneficiïn de la pujada del SMI rebran la quantia que els correspongui de gener a la seva nòmina de febrer.

El Salari Mínim Interprofessional (SMI) ha pujat un 5% el 2023 fins arribar als 1.134 euros bruts al mes en 14 pagues . Així, el sou s’estableix en 15.876 euros anuals.

Amb aquesta pujada del SMI, les quanties el 2024 queden de la manera següent:

  • SMI diari37,8 euros.
  • Per a contractes eventuals i temporers53,71 euros al dia.
  • Per a persones empleades de la llar8,87 euros per hora treballada.
  • El salari de 1.134 euros mensuals s’abona en el cas de rebre 14 pagues per part de l’empresa.
  • En cas de percebre 12 mensualitats amb les pagues prorratejades, les 12 mensualitats serien de 1.323 euros.

Regles generals per al còmput del SMI

Tenint en compte les quantitats vigents a cada moment, la pujada dels salaris haurà de ser automàtica per a aquelles persones treballadores que percebin quantitats inferiors als 15.876 euros bruts a l’any per una jornada completa. És a dir, l’increment del SMI, igual que altres fixats per conveni col·lectiu, no repercuteixen o modifiquen el salari realment percebut per la persona treballadora, llevat que, en conjunt i en còmput anual, sigui inferior (art. 27.1 de l’ET ) .

Per saber si un conveni assoleix les quantitats obligades pel salari mínim esmentat se sumarà al salari base, si escau, segons indiqui el conveni o contracte de treball, els complements salarials (art. 26.3 de l’ Estatut dels Treballadors). La revisió del SMI no afectarà l’estructura o la quantia dels salaris que superin 15.876 euros anuals (art. 3 del Reial decret 817/2021, de 28 de setembre).

El salari mínim es computa únicament la retribució en diners, sense que el salari en espècie pugui, en cap cas, donar lloc a la minoració de la quantia íntegra en diners d’aquell.