Ha sortir publicat el Real Decreto 142/2024, de 6 de febrer, pel qual es modifica el Reglament de l’impost sobre la renda de les persones físiques, aprovat pel Reial decret 439/2007, de 30 de març, en matèria de retencions i ingressos a compte.

És una mesura fiscal proposada pel Ministeri d’Hisenda per adaptar les retencions d’IRPF a l’increment del Salari Mínim Interprofessional (SMI) el 2024. Aquesta mesura implica elevar la quantitat mínima de renda per practicar retencions a l’IRPF fins a 15.876 euros anuals, que és equivalent a cobrar el Salari Mínim Interprofessional (SMI) anual del 2024. L’objectiu és evitar que les persones que reben aquest salari hagin de suportar retencions d’impost a la seva nòmina.

No es practicarà retenció sobre els rendiments del treball la quantia dels quals no superi l’import anual establert al quadre següent:

Situació del contribuent 0 fill/descendent 1 fill/descendent 2 o més fill/descendent
1a Contribuent solter, vidu, divorciat o separat legalment. 17.644 €
   18.694 €
2a Contribuent el cònjuge del qual no obtingui rendes superiors a 1.500 euros anuals, excloses les exemptes 17.197 € 18.130€ 19.262 €
3a Altres situacions 15.876 € 16.342 € 16.867 €

Impacte de la rebaixa de les retencions a l’IRPF segons exemples proporcionats pel Govern:

  • Persona que guanya el SMI: una persona que guanyi el  SMI del 2024 no haurà de pagar retencions d’IRPF, comparat amb el 2023 que en tenia un 2%.
  • Persona assalariada que guanya 18.502 euros: Retencions de IRPF baixen de 1.328 euros el 2023 a 1.128 euros el 2024.
  • Persona treballadora casada amb dos fills que guanya 20.000 euros: Retencions de IRPF redueixen de 1.429 euros el 2023 a 1.346 euros el 2024.
  • Persona jubilada entre 65 i 75 anys amb pensió de 17.000 euros: Retencions de IRPF disminueixen de 601 euros el 2023 a 224 euros el 2024.

Entrada en vigor:

En el període impositiu 2024, per determinar el tipus de retenció o ingrés a compte que s’aplicarà als ingressos del treball pagats abans del 8 de febrer de 2024, s’utilitzaran les quantitats vigents el 31 de desembre de 2023. Pels imports satisfets des d’aquesta data s’aplicarà el nou tipus de retenció.