El Ministeri de Treball i Economia Social ha publicat el RD 152/2022, de 22 de febrer, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional (SMI) per el 2022.

El salari mínim actual s’ha incrementat en 35 euros, fins a situar-lo en 1.000 euros bruts en 14 pagues des de l’1 de gener del 2022.

Quantia del salari mínim interprofessional

El salari mínim per a qualsevol de les activitats en la indústria, serveis i agricultura, sense distinció de sexe ni edat de les persones treballadores, queda fixat en 33,33 euros/dia o 1.000 euros mensuals (14.000,00 euros anuals), segons el salari quedi fixat per dies o mesos..

La seva vigència te caràcter retroactiu a 1 de gener de 2022, per la qual cosa caldrà abonar les diferencies corresponents als salaris de les persones treballadores que durant el mes de gener varen percebre el salari mínim anterior de 965 euros. Conseqüentment també caldrà liquidar les corresponents diferencies de cotització del mes de gener seguint les instruccions de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Compensació i absorció

En quant a la compensació i absorció en còmput anual pels salaris professionals de l’increment del SMI es procedirà de la següent forma :

La revisió del salari mínim interprofessional establerta en aquest RD no afectarà a la estructura ni a la quantia dels salaris professionals que percebin les persones treballadors quan aquests salaris en conjunt i còmput anual siguin superiors al referit SMI qu en cap cas pugui ser considerat una quantia inferior als 14.000,00 euros anuals.

Aquestes percepcions són compensables amb els ingressos que per tots els conceptes vingueren percebent les persones treballadores en còmput anual i jornada completa d’acord amb normes legals o convencionals, laudes arbitrals i contractes individuals de treball en vigor en la data de promulgació d’aquest real.

Persones treballadores eventuals, temporers i temporeres, i empleades i empleats de la llar

  1. Les persones treballadores eventuals, així com les temporeres i temporers els serveis de les quals a una mateixa empresa no excedeixin de cent vint dies percebran, conjuntament amb el salari mínim a què es refereix l’article 1, la part proporcional de la retribució dels diumenges i festius, així com de les dues gratificacions extraordinàries a què, com a mínim, té dret tota persona treballadora, corresponents al salari de trenta dies en cadascuna, sense que la quantia del salari professional pugui resultar inferior a 47,36 euros per jornada legal a l’activitat.Pel que fa a la retribució de les vacances, les persones treballadores a què es refereix aquest article percebran, conjuntament amb el salari mínim interprofessional fixat a l’article 1, la part proporcional d’aquest corresponent a les vacances legals mínimes en els supòsits en què no existís coincidència entre el període de gaudi de les vacances i el temps de vigència del contracte. En la resta de casos, la retribució del període de vacances s’efectuarà d’acord amb l’article 38 de l’Estatut dels treballadors i altres normes aplicables.
  2. D’acord amb l’article 8.5 del Reial decret 1620/2011, de 14 de novembre, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial del servei de la llar familiar, que pren com a referència per a la determinació del salari mínim de les empleades i empleats de llar que treballin per hores, en règim extern, el fixat per a les persones treballadores eventuals i temporeres i que inclou tots els conceptes retributius, el salari mínim de les esmentades empleades i empleats de llar serà de 7,82 euros per hora efectivament treballada.
  3. En les quanties del salari mínim per dies o hores fixades als apartats anteriors es computa únicament la retribució en diners, sense que el salari en espècie pugui, en cap cas, donar lloc a la minoració de la quantia íntegra en diners d’aquelles .