El 31 de març finalitza el termini perquè les empreses amb 50 o més treballadors comuniquin al Servei públic d’ocupació (a Catalunya: a  GENCAT) la relació de llocs ocupats per treballadors amb discapacitat.

Les empreses amb 50 o més persones empleades(*) que tinguin contractades persones amb discapacitat, han de comunicar-ho dins el primer trimestre de cada any per tal de donar compliment a l’obligació prevista en l’article 5 de Reial Decret 1451/1983, de 11 de maig , pel qual es regula l’ocupació selectiva o les mesures de foment de l’ocupació entre els treballadors minusvàlids.

No obstant això, existeixen supòsits excepcionals d’exempció total o parcial d’aquesta obligació de reserva, amb el compliment alternatiu de l’obligació mitjançant mesures alternatives.

Les empreses públiques i privades, de 50 o més persones treballadores, que no tinguin contractat un nombre de persones amb discapacitat corresponent al 2% o més de la plantilla total, han de sol·licitar una declaració d’excepcionalitat i l’autorització de mesures alternatives.

(*) “Tota vegada que la redacció inicial es referia a treballadors fixes, va ser modificada en el sentit de computar qualsevol treballador, tingui o no la condició de fixe, segons el criteri  98/2016 de la Inspecció de Treball .”

 

PRESENTACIÓ:

  • Departament de Treball, afers socials i famílies de la Generalitat de Catalunya.

 

Links de tramitació i recerca de documents:

Sol·licitud  certificació quota de reserva del 2%

Declaració d’excepcionalitat i aprovació de mesures alternatives