La Seguretat Social ja ha començat a reconèixer d’ofici, als seus nous beneficiaris, el complement econòmic per als que hagin accedit a la jubilació de forma anticipada entre l’1 de gener del 2002 i el 31 de desembre del 2021.

El dia 1 de gener va entrar en vigor la Ley 21/2021, de 28 de diciembre,<https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-21652> de garantia del poder adquisitiu de les pensions i d’altres mesures de reforç de la sostenibilitat financera i social del sistema públic de pensions. El seu pagament s’inicia als tres mesos de l’inici de la seva vigència en aplicació de la referida norma.

Entre altres novetats, aquesta norma posa en marxa el nou complement econòmic per als que hagin accedit a la jubilació de forma anticipada entre l’1 de gener del 2002 i el 31 de desembre del 2021, en determinats supòsits de llargs períodes de cotització i, en el seu cas, també ho rebran determinats perceptors que tinguin pagues de baixa quantia.

D’acord amb el text de la llei que reforma les pensions, les persones que resultin ser beneficiàries del nou complement de pensió estaran subjectes als següents requisits i condicions:

*   La pensió de jubilació ha d’haver estat causada entre l’1 de gener del 2002 i el 31 de desembre del 2021.

*   Els perceptors han d’haver accedit a la pensió de jubilació anticipada de manera involuntària com a màxim quatre anys abans d’assolir l’edat ordinària de jubilació.

*   El plus tindrà efecte l’1 de març del 2022.

L’Entitat Gestora de la Seguretat Social reconeixerà d’ofici el dret a cobrar aquest complement als seus nous beneficiaris, “en el termini de tres mesos comptats a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei

Quantia. Els beneficiaris d’aquest nou complement tindran dret, amb efecte d’1 de març de 2022, a un plus la quantia del qual vindrà determinada per la diferència entre la quantia resultant d’aplicar a la pensió inicial els coeficients reductors previstos en aquesta norma i la pensió inicialment reconeguda , sempre que reuneixin els següents requisits:

1.  Que s’acreditin almenys 44 anys i sis mesos de cotització, o bé, si la quantia de la pensió és inferior a 900 euros l’1 de gener de 2022, cal acreditar almenys 40 anys de cotització.
2.  Que la quantia de la pensió inicial hagués estat superior si se li haguessin aplicat els coeficients reductors vigents a 1 de gener de 2022.

El plus també és aplicable als beneficiaris d’una pensió de jubilació causada entre l’1 de gener de 2002 i el 31 de desembre de 2021, que hagin accedit a la pensió de jubilació anticipada voluntària com a màxim dos anys abans d’assolir l’edat ordinària de jubilació i reuneixin els requisits establerts a l’apartat anterior.

L’import que correspongui a aquest complement s’abonarà en 14 pagues, tindrà la naturalesa de pensió de jubilació i s’hi integrarà a tots els efectes, inclosa l’aplicació del límit a què es refereix l’article 57 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social i sense perjudici, si escau, de l’absorció del complement per mínims que es percebés», estableix la llei que acaba d’entrar en vigor.

Quan es tracti de pensions reconegudes a l’empara de normes internacionals, per fixar l’import de l’increment mensual són aplicables les regles establertes a les normes esmentades sobre determinació i càlcul de la quantia de les pensions.