La Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per una economia circular ha introduït dues modificacions importants a la Llei de l’Impost sobre el Valor Afegit.

En primer lloc, el canvi suposa que respecte els béns donats (no serveis) a una entitat no lucrativa (de les previstes a l’article 2 de la llei 49/2002 per exemple fundacions, associacions declarades d’utilitat pública, etc..) que es destinin a la finalitat d’interès general es presumirà que han patit un deteriorament total. En aquest sentit estem davant d’una nova regla especial de determinació de la base imposable, resultant ésser en aquests casos una base imposable de 0 euros.


En segon lloc, s’aprova un tipus del 0 per cent a les donacions de béns realitzades a les entitats no lucratives abans indicades , quan es destinin per aquestes entitats a les finalitats d’interès general que desenvolupin en virtut de l’article 3.1 de la Llei 49/2002.

Tenint en compte que l’aplicació d’aquest nou supòsit exigeix donar una finalitat als béns que percep l’entitat beneficiària, és imperscindible obtenir d’aquesta un document que n’acrediti la relació de béns i el seu destí.