Amb efectes des de l’ 1-1-2023, es revaloritzen les pensions del sistema de la Seguretat Social, de Classes Passives i d’ altres prestacions públiques per garantir el poder adquisitiu de les pensions.


Pensions contributives:
Les pensions contributives d’incapacitat permanent, jubilació, viduïtat, orfandat i en favor de familiars del sistema de la Seguretat Social, causades amb anterioritat a l’1-1-2023 s’incrementen en un 8,5%, resultat de l’IPC interanual mitjà entre desembre de 2021 i novembre de 2022.

La pensió que resulti no pot superar la quantia de l’import màxim de pensions fixat per al 2023 en 3.058,81 euros mensuals o 42.823,34 euros anuals.

La revalorització de les pensions de gran invalidesa s’ efectua aplicant el 8,5% de forma separada a la pensió i al complement, però el límit màxim s’ aplica únicament a la pensió.


Pensions mínimes:
S’estableix també l’import mínim de les pensions per al 2023, que s’incrementen en un 8,5% respecte a les percebudes el 2022. Si, un cop revaloritzades, les pensions són inferiors a aquestes quanties, les pensions es complementen en la quantia necessària per assolir-les. Els complements per mínims que es reconeguin, són incompatibles amb els rendiments de treball, del capital o d’activitats econòmiques i guanys patrimonials que excedeixin de 8.614,00 euros –o de 10.048,00 euros quan existeixi cònjuge a càrrec-. En els casos en què es comprovi que durant el 2023 el beneficiari ha obtingut rendes superiors, els imports abonats en concepte de complements per mínims es consideraran indegudament percebuts i, per tant, els haurà de retornar.


Complement per mínims:
El reconeixement del complement per mínims queda condicionat, per a les pensions causades a partir de l’ 1-1-2013, a residir en el territori espanyol. També s’estableix, per a les pensions causades a partir d’aquesta data, un límit a l’import del complement per mínims que no pot superar la quantia de la pensió no contributiva de jubilació i invalidesa (6.784,54 € anuals).


Pensions no contributives de jubilació i invalidesa no contributiva:
Per a les pensions de jubilació i invalidesa no contributives es preveu, amb efectes també a partir de l’1-1-2023, un increment extraordinari de la pensió consistent a aplicar a l’import establert a 1-1-2022 un percentatge que complementi el 8,5% establert a la LPG/2023, fins a assolir un percentatge total del 15%. La quantia de les pensions no contributives queda fixada així en 6.784,54 euros anuals (5.899,60 + 15%) (RDL 20/2022 art.77). El complement de pensió per a lloguer d’ habitatge es manté en 525 € anuals.


Prestacions d’orfandat:
Les prestacions d’orfandat causades per violència contra la dona, experimentaran el 2023 un increment igual al que s’aprovi per a l’SMI per a aquest any.


Pensions del SOVI:
La quantia de les pensions del SOVI no concurrents amb altres pensions públiques queda fixada en còmput anual en la quantitat resultant d’aplicar a 6.470,80 euros el mateix percentatge d’increment que experimenti l’IPC entre els mesos de desembre 2021 i novembre de 2022. Quan concorrin amb pensions de viduïtat d’algun dels règims del sistema de la Seguretat Social l’import de la pensió és de 6.280,40 euros incrementat en el mateix percentatge que experimenti l’IPC entre els mesos de desembre 2021 i novembre de 2022.