Es publiquen els Pressupostos Generals de l’Estat per al 2023 amb vigència a partir de l’1 de gener. Entre altres continguts socials, la norma estableix les bases de cotització i la revalorització de les pensions per al 2023 i introdueix modificacions en la LGSS:

Pensions:

Revaloració mitjana de les pensions igual a l’increment de l’IPC entre els mesos de desembre 2021 i novembre de 2022 (art.35) que no han de poder superar el límit màxim fixat per a l’any 2022 (2.819,18 €/mes) incrementat en el mateix percentatge que experimenti l’IPC entre els mesos de desembre 2021 i novembre de 2022 (art.38 i 41). El límit d’ingressos per percebre els complements per mínims es fixa en 7.939,00 euros/any incrementat en el mateix percentatge que experimenti l’IPC entre els mesos de desembre 2021 i novembre de 2022 (art.42 i 43).

Pensions contributives: La quantia mínima de les pensions contributives del sistema de Seguretat Social s’incrementa en el mateix percentatge que experimenti l’IPC entre els mesos de desembre 2021 i novembre de 2022 (art.43.5).

Pensions no contributives de jubilació i invalidesa no contributiva: La quantia de les pensions no contributives de jubilació i invalidesa no contributiva s’ incrementa en el mateix percentatge que experimenti l’ IPC entre els mesos de desembre 2021 i novembre de 2022. El complement per habitatge es fixa en 525 euros/any, per al pensionista que acrediti fefaentment mancar d’habitatge en propietat i tenir, com a residència habitual, un habitatge llogat (art.44). 

Prestacions d’orfandat: Les prestacions d’orfandat causades per violència contra la dona, experimentaran el 2023 un increment igual al que s’aprovi per a l’SMI per a aquest any (art.44.3).

Pensions del SOVI: La quantia de les pensions del SOVI no concurrents amb altres pensions públiques queda fixada en còmput anual en la quantitat resultant d’aplicar a 6.470,80 euros el mateix percentatge d’increment que experimenti l’IPC entre els mesos de desembre 2021 i novembre de 2022. Quan concorrin amb pensions de viduïtat d’algun dels règims del sistema de la Seguretat Social l’import de la pensió és de 6.280,40 euros incrementat en el mateix percentatge que experimenti l’IPC entre els mesos de desembre 2021 i novembre de 2022 (art.45).

 

Cotització RETA:

  • S’estableixen les taules reduïda i general vigents el 2023 per aplicar el nou sistema de cotització en funció dels ingressos reals (vegeu taules). Els treballadors que hagin sol·licitat l’actualització automàtica de la base de cotització a partir del gener del 2023 serà la del 31-12-2022 incrementada en un 8,6% sempre que es trobi en algun dels trams de les taules.
  • Tipus de cotització: es mantenen els fixats per al 2022.

Captura de pantalla 2022-12-30 a les 10.25.59

 

Cotització Règim General de la Seguretat Social:

  • Base màxima 2023: 4.495,50 euros mensuals.
  • Bases mínimes 2023: s’incrementaran en el mateix percentatge que augmenti el SMI.
  • Tipus de cotització: es mantenen els fins ara vigents.
  • Contractes per a la formació i aprenentatge i contractes de formació en alternança. Les quotes úniques per cada dia treballat, aplicables a partir de l’1-1-2023, seran les de l’any 2022 incrementades en la mateixa proporció que ho faci l’SMI el 2023.
  • Empleats de llar. L’any 2023 les retribucions mensuals i les bases de cotització per contingències comunes i professionals seran les contingudes a la següent escala, les quanties de les quals s’actualitzaran en la mateixa proporció que ho faci l’SMI per a l’any 2023 (veure escala).

Captura de pantalla 2022-12-30 a les 10.25.43

 

Bonificacions i reduccions

  • Es manté la suspensió del sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals per disminució de la sinistralitat laboral (bonus prevenció) per a les cotitzacions que es generin durant l’any 2023. Aquesta suspensió s’estendrà fins que es procedeixi a la reforma de la norma reguladora.
  • Es preveu una reducció del 50% (60% el 2022) i una bonificació del 7,50% en l’aportació empresarial a la cotització per contingències comunes, per al Sistema Especial per manipular i empaquetar el tomàquet fresc amb destinació a l’exportació.
  • S’estableixen incentius a l’exercici d’una activitat per compte d’altri o propi a les províncies de Conca, Sòria i Terol.

 

Prestació de desocupació

L’import de la prestació per desocupació a partir del dia 181 de la prestació s’incrementa fins al 60% de la base reguladora (abans 50%). Aquest percentatge s’aplicarà també als qui a 01-01-2023 estiguessin ja percebent una prestació per desocupació.