La llei de Pressupostos Generals de l’Estat ha previst la modificació dels coeficients a aplicar a l’Impost sobre l’Increment de Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana.

 A continuació passem a detallar els que seran d’aplicació per transmissions a partir de l’1 de gener de 2023, excepte que les ordenances fiscals informin coeficients diferents, inferiors.

 image006