Avui, 28 de desembre de 2022, s’ha publicat al BOE la llei 38/2022, de 27 de desembre, que entre altres impostos (establiment de gravàmens temporals energètics i d’entitats de crèdit i establiments financers de crèdit) crea l’impost temporal de solidaritat de les grans fortunes. 

Aquest impost no afectarà els contribuents residents fiscals a Catalunya, entre altres motius perquè permet deduir de la quota resultant a pagar, l’impost sobre el patrimoni satisfet a Catalunya. Si bé l’impost temporal sobre grans fortunes té uns tipus impositius superiors als de Catalunya, fet que podria (en el cas de patrimonis molt elevats) provocar la tributació per aquest impost temporal, el cert és que Catalunya ha previst incrementar els tipus de l’impost sobre el patrimoni per adaptar-los a la nova norma estatal.

També es modifica l’impost sobre el patrimoni, incloent entre els subjectes per obligació real de contribuir aquells que tinguin valors representatius de de la participació en fons propis de qualsevol entitat, no negociats en mercats organitzats, quin actiu estigui format (directa o indirectament) en més del 50%, per béns immobles situats a Espanya. D’aquesta forma es permet exigir el tribut als no residents que tinguin societats no residents amb immobles situats al territori espanyol.

La norma aprofita per fer modificacions a l’impost sobre societats, entre elles la que limita l’aplicació de bases imposables negatives en el règim de consolidació fiscal a partir de 2023, o la que preveu deduccions en matèria de produccions cinematogràfiques i sèries.

Accés a la norma