La necessitat de crear mesures que permetin als administradors afrontar el seu risc de responsabilitat davant el temor que suscita qualsevol demanda inherent al càrrec, ha permès desenvolupar una modalitat asseguradora que es coneix amb el nom de D&O (Directors and Officers), molt difosa per la praxis anglosaxona, especialment als EEUU.

La seva evolució ha crescut en consonància al procés legislatiu del règim de responsabilitat dels administradors i ha experimentat una importància rellevant, des de la modificació de la Llei de Societats Anònimes (Decret Legislatiu 1564/1989, de 22/12), actualment derogada per la “Ley de Sociedades de Capital (Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de Juliol), i que així mateix deroga, la Llei 2/1995 de Societats de Responsabilitat Limitada ( Llei 2/1995 de 23/3), entre altres, destacant una regulació exhaustiva de la possible responsabilitat personal dels Administradors en els deutes socials.

L’enduriment de la responsabilitat dels directius, sumat a l’increment de reclamacions degut a la crisi actual ha augmentat la contractació d’aquestes assegurances i ha estès la tendència cap a la petita i mitjana empresa.

El seu caràcter legal no exonera de la seva responsabilitat als administradors els quals responen exactament igual per les mateixes conductes que el directiu no assegurat, si bé, en aquest sentit comparteixen amb la companyia asseguradora les conseqüències patrimonials derivades de:

 • -Incompliments d’obligacions legals, reglamentaries o estatutàries.
 • -Faltes de gestió comeses per imprudència, negligència error o omissió en l’exercici de les seves funcions de gerència i d’administració.

Les cobertures de “D&O” inclouen:

 • -Responsabilitat dels Administradors i Alts Càrrecs
 • -Reemborsament a la Companyia
 • -Avançament de Despeses de Defensa judicial o extrajudicial
 • -Despeses de Representació Legal en una investigació
 • -Despeses d’Extradició
 • -Despeses de Publicitat
 • -Despeses de Gerència de Riscos
 • -Fiances Civils i Despeses de Constitució de Fiances Penals
 • -Reclamacions per Pràctiques Laborals
 • -Cobertura automàtica per a Societats Filials
 • -Cobertura automàtica en Societats Participades
 • -Antics Administradors i Alts Càrrecs (4 anys)
 • -Cobertura a l’Entitat en Operacions de valors
 • -Sancions Administratives
 • -Responsabilitat Concursal
 • -Despeses de Constitució de l’Aval Concursal
 • -Responsabilitat tributària

Protecció de “D&O” :

 • -Despeses de defensa; pagaments d’honoraris d’advocats, procuradors,…
 • -Constitució de fiances exigibles a l’assegurat
 • -Pagament d’indemnitzacions que l’assegurat estigui obligat a pagar.

La contractació d’aquesta assegurança es conclou per protegir l’interès dels administradors i mantenir la integritat del seu patrimoni personal en els casos d’un deute de responsabilitat, així com el patrimoni de la societat.

En aquestes assegurances, la companyia es compromet a reintegrar a la societat les despeses o indemnitzacions que tingui assumits a conseqüència de reclamacions de responsabilitat contra els seus alts càrrecs. En aquest sentit es cobreixen les despeses de defensa, amb independència dels motius de la reclamació, i aquells imports pels quals siguin condemnats tant els Directius com Alts càrrecs, fins a la quantitat estipulada a la pòlissa.

Tipus de reclamacions per “D&O” :

 • -Procediments civils o arbitrals
 • -Procediments penals
 • -Procediments administratius
 • -Requeriments escrits

Les reclamacions no només poden procedir de tercers (proveïdors, clients, competidors, ..,) sinó que també podem trobar-nos amb accions socials o individuals de responsabilitat patrimonial interposades per socis, o inclús per la pròpia societat. També ens podem trobar amb reclamacions exercides per empleats dins l’àmbit laboral.

Més informació

Rafael García