Segons la Sentència del Tribunal Suprem 1391/2023 de 06 de novembre de 2023 en els contractes d’arrendament d’Habitatges de Protecció Oficial d’iniciativa privada, als quals sigui aplicable l’apartat 4t de la Disposició Addicional 1a de la *LAU, les quantitats que corresponen percebre a l’arrendador són les rendes inicials o les actualitzades i els serveis prestats en l’habitatge, sense que pugui repercutir l’Impost de Béns immobles de l’habitatge arrendat a l’arrendatari, per no tenir la naturalesa ni consideració de servei, sense que en aquest aspecte regeixi la llibertat de pactes entre les parts donada la previsió especifica i particular de l’apartat 4t de la D.A 1a LAU.

Accés a la sentència